In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Prawa autorskie i użytkownicy danych ODP

Użytkownicy danych ODP

Dane ODP są wykorzystywane przez liczne strony internetowe, wyszukiwarki i katalogi. Ich listę można znaleźć tutaj. ODP nie ma wpływu na to, kiedy strony te uaktualniają swoje dane. Szczegóły korzystania z danych ODP zawarte są w licencji ODP.

Informacja o prawach autorskich

Celem umożliwienia firmie AOL podjęcia odpowiednich działań w wypadku naruszenia prawa przez osoby trzecie oraz w zamian za możliwość uczestniczenia w Projekcie Otwartego Katalogu, niniejszym przyznajesz firmie AOL prawo autorskie do całego materiału (opisów stron, treści korespondencji, struktury katalogu, i innych) stworzonego dla i przesłanego do ODP oraz tego, który stworzysz i prześlesz do ODP w przyszłości. Jednocześnie firma AOL udziela Ci niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie materiału, który przesyłasz do ODP. Gwarantujesz ponadto, że posiadasz wszystkie potrzebne prawa do rozpowszechniania materiału, który przesłałeś lub prześlesz do ODP. Zobowiązujesz się do udzielenia wszelkich informacji firmie AOL, w przypadku gdyby osoby trzecie wniosły pretensję, że materiał który przesyłasz narusza ich prawa autorskie.

To enable AOL to take appropriate action in the event of infringements by third parties, and in consideration for the opportunity to participate in the Open Directory Project, you hereby assign to AOL the copyright in any material (whether link descriptions, email, communications, directory organization, or otherwise) that you have created and submitted to the ODP or will create and submit to the ODP in the future. However, you understand that AOL is licensing back to you a nonexclusive, royalty-free right to use any material that you have created and submitted to the ODP. You further warrant that you have all rights necessary to authorize the distribution and re-distribution of any material you have submitted or will submit for inclusion or use in the ODP. You will provide information that AOL reasonably requests related to any claim that material you submit infringes the rights of a third party.


Nic w tym Poradniku nie może stanowić podstawy do roszczeń prawnych wobec ODP czy firmy AOL. ani żadnych firm z nią związanych, jej pracowników, kierowników ani dyrektorów. W zamian za możliwość służenia jako redaktor-ochotnik zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń związanych z, wynikających lub roszczących sobie prawo do wynikania z Twojego statusu redaktora lub działań redaktorskich.

Nothing in these Guidelines creates a basis for any legal claim against the ODP or AOL or any of its affiliates, employees, officers or directors. In exchange for the opportunity to serve as a volunteer editor, you agree to waive any claim that relates to, arises from, or purports to arise from your status or activities as an editor.

Rezerwujemy sobie prawo do daleko posuniętej dowolności w określaniu zawartości i struktury katalogu. Możemy odrzucać, kasować lub redagować zgłoszenia według własnego uznania. Możemy zmienić treść tego Poradnika i jakiejkolwiek innej zasady przyjętej w ODP w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

We exercise broad editorial discretion in determining the content and structure of the directory. We may reject, delete, or edit submissions at our sole editorial discretion. We may change these Guidelines and any other ODP policy at any time, with or without notice.