เว็บที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทางการศึกษา เช่น เว็บของครู และ อาจารย์ เว็บที่เป็นแหล่งรวมความรู้เพื่อให้เพื่อนครูอาจารย์สามารถเพิ่มพูนความรู้ และ นำไปสอนนักเรียน เว็บที่นักเรียนสามารถเข้ามาหาความรู้ได้
ไม่ใช่เว็บของสถาบัน สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย