เว็บไซต์ในด้านการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล - การสอน (การศึกษา) การใช้ (การจัดการความรู้) การเก็บ (ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์) หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลหลากหลายและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง (พจนานุกรม สารบบ สารานุกรม)