เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์หรือสัตว์ และแพทยศาสตร์
กรุณาส่งเว็บเข้าหมวดนี้เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แพทย์ทางเลือก (Alternative Health) อาทิ เช่น การฝังเข็ม, สมุนไพร, ชี่กง (Qigong), ธรรมชาติบำบัด, โยคะ, การนวดการกดจุด, การจัดกระดูก (Chiropatic care), กลิ่นบำบัด Aromatherapy), Homeopathy, Naturopathic, Macrobiotic, ธาราบำบัด (Hydrotherpy)และอื่น ๆ
สุขภาพของสัตว์
กรุณาส่งเว็บเข้าหมวดนี้เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แพทย์ทางเลือก (Alternative Health) อาทิ เช่น การฝังเข็ม, สมุนไพร, ชี่กง (Qigong), ธรรมชาติบำบัด, โยคะ, การนวดการกดจุด, การจัดกระดูก (Chiropatic care), กลิ่นบำบัด Aromatherapy), Homeopathy, Naturopathic, Macrobiotic, ธาราบำบัด (Hydrotherpy)และอื่น ๆ