In Partnership with AOL Search
 
กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานพิเศษ คือส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง, หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)
Copyright © 1998-2014 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
ปรับปรุงล่าสุด: วันอังคารที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2013 7 นาฬิกา 45 นาที 02 วินาที - แก้ไข