World/Thai/ศิลปะ/การถ่ายภาพ: * สำหรับเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพเทคนิคและบริการ
หมวดหมู่นี้สำหรับเว็บที่เข้าข่ายตามข้างล่างนี้เท่านั้น - สำหรับเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพเทคนิค หากเว็บที่จะส่งมาเป็นเว็บเกี่ยวกับรับถ่ายรูปต่างๆ เช่นถ่ายรูปรับปริญญา แต่งงาน เป็นต้น หรือ เว็บสตูดิโอ้ กรุณาส่งเว็บมาที่ World/Thai/ธุรกิจ/