วัสดุคือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หมวดวัสดุให้รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ