คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ในหมวดคอมพิวเตอร์จะมืเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ชิ้นส่วนและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สาขาที่ใช้แนวคิดของคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่น แม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ จะถูกจัดอยู่ในหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น เพลงออนไลน์จะอยู่ในหมวดเพลง เว็บไซต์ที่ประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น จะถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเสียง จะถูกรวมเข้าไปในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้ที่ทำระบบห้องสนทนาและเว็บบอร์ด (Chat and Forum)
สำหรับผู้ที่ทำระบบห้องสนทนาและเว็บบอร์ด (Chat and Forum)
สำหรับรวมเว็บองค์กร ชมรม หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไอที และเทคโนโลยีเท่านั้น
สำหรับรวมเว็บองค์กร ชมรม หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไอที และเทคโนโลยีเท่านั้น
หมวดหมู่สำหรับ โอเพนซอร์ส โอเพนซอร์ส หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำไป ใช้งาน ศึกษา แก้ไข และ เผยแพร่ (ไม่ว่าจะแก้ไขหรือไม่ ไม่ว่าจะคิดราคาหรือไม่) ได้อย่างเสรี ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติม (เช่นคิดค่า license หรือต้องเซ็นสัญญาพิเศษ) การพัฒนา ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด (รหัสต้นฉบับ) ให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ที่มา : http://opensource.thai.net/) ในหมวดหมู่นี้ได้รวบรวมเว็บไซท์ที่เป็น บทความ ข้อมูล ความรู้ และคู่มือการใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ในประเทศไทยไว้ หากท่านไม่พบเว็บไซท์ที่ท่านต้องการในหน้าหลัก ท่านสามารถค้นหาหรือเพิ่มเว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ได้จากหมวดหมู่ย่อยที่ปรากฏ
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการส่งเว็บไซท์เข้าพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อแนะนำในการส่งเว็บไซท์ และเนื้อหาของเว็บนั้นตรงกับหมวดหมู่ World: Thai: คอมพิวเตอร์: โอเพนซอร์ส