ข่าวหรือสื่อออนไลน์ เป็นข่าวหรือสื่อที่มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเนื้อหา หรือมีภาพและเสียงประกอบในไซต์ด้วย และไม่ได้มีการตีเป็นสิ่งพิมพ์ปรกติออกมา