ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในปัจจุบันเรามีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ที่ผู้คนจะต้องการรู้
ข่าวหรือสื่อออนไลน์ เป็นข่าวหรือสื่อที่มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเนื้อหา หรือมีภาพและเสียงประกอบในไซต์ด้วย และไม่ได้มีการตีเป็นสิ่งพิมพ์ปรกติออกมา