หมวดนี้เป็น ODP เวอร์ชั่นภาษาไทย ไซต์ส่วนมากเป็นไซต์ไทยที่มีเนื้อหาภาษาไทยเป็นหลัก หมวดหมู่หลักของ World/Thai มีดังนี้ ศิลปะ (Arts) ธุรกิจ (Business) คอมพิวเตอร์ (Computers) เกม (Games) สุขภาพ (Health) บ้าน (Home) ข่าวและสื่อ (News) นันทนาการ (Recreation) อ้างอิง (Reference) ภูมิภาค (Regional) วิทยาศาสตร์ (Science) ซื้อของ (Shopping) สังคม (Society) กีฬา (Sports) ร่วมกันอาสามาสมัครเป็นบรรณธิการ ODP คนไทย เพื่อดูแล World/Thai categories กันเถอะ Thai, sometimes referred to as Siamese, is spoken in the central plains of Thailand and in Bangkok, the capital. It is a member of the Tai group of languages. This category contains the Thai language versions of the Open Directory Project. Most of these sites have Thai content. If you are not familiar with viewing Thai content on the web, please refer to: http://thaigate.nii.ac.jp/refer/index.html
หมวดหมู่นี้สำหรับเว็บไซต์ไทย หรือที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศไทย ที่เนื้อหาเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะอยู่ในหมวด Regional/Asia/Thailand. เว็บไซต์ใด ๆ ที่ใช้ภาษาอื่นจะถูกปฏิเสธ. กรุณาเขียน Title และ Description ของเว็บท่าน เป็นภาษาไทยเท่านั้น การเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จะทำให้ไซต์ของท่านถูกพิจารณา ช้าลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรเขียนเป็นภาษาไทยที่สั้น, กระชับ และเข้าใจง่ายแทน. เว็บไซต์ที่เป็นไซต์สองภาษา (ภาษาไทย + ภาษาอื่นๆ) สามารถจะลงใน World/Thai ได้ แต่ต้องเขียน Title และ Description เป็นภาษาไทยเท่านั้น. โปรดอย่าส่งไซต์ของท่านเข้ามาที่หมวดหลัก (World/Thai) กรุณาพยายามหาหมวดหมู่ย่อย ที่ใกล้เคียงกับไซต์ของท่านให้มากที่สุด.
โปรดสังเกตว่าหมวดหมู่นี้สำหรับ ไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น (non-Adult sites) ที่จัดทำและเขียนขึ้นด้วยภาษาไทย. ไซต์ที่เข้าข่ายตาม Adult/guidelines ขอให้ถือเป็นไซต์สำหรับผู้ใหญ่ (Adult sites). Thai, sometimes referred to as Siamese, is spoken in the central plains of Thailand and in Bangkok, the capital. It is a member of the Tai group of languages. This World/Thai category is for websites written in Thai language only. Any website though relevant with Thai-speaking topic, but written in English, should be put under the category Regional/Asia/Thailand. Sites in any other languages may be rejected. Please do not submit your site in the main category, but try to find a more specific subcategory.
Please note that this category is only for non-Adult sites published and written in Thai language. Sites defined in the Adult/guidelines as being an Adult site belongs elsewhere.
กีฬาประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน
ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในปัจจุบันเรามีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ที่ผู้คนจะต้องการรู้
คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ในหมวดคอมพิวเตอร์จะมืเนื้อหาเกี่ยวกับ
 • คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ชิ้นส่วนและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • สาขาที่ใช้แนวคิดของคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่น แม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ จะถูกจัดอยู่ในหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น เพลงออนไลน์จะอยู่ในหมวดเพลง เว็บไซต์ที่ประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น จะถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเสียง จะถูกรวมเข้าไปในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์
ร้านค้าที่ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต คุณสมบัติของเว็บไซต์ร้านค้าคือ:
 • มีระบบการสั่งซื้อออนไลน์
 • มีรายชื่อสินค้าพร้อมรูปภาพและคำอธิบาย
 • กรุณาเลือกหมวดที่เหมาะสมกับเว็บไซต์มากที่สุด
 • สำหรับชื่อเว็บไซต์ กรุณาใช้ชื่อร้าน
 • สำหรับคำบรรยายเว็บไซต์ กรุณาอธิบายสินค้าและบริการหลักของร้าน
 • กรุณางดใช้คำพูดประชาสัมพันธ์ เช่น สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ฯลฯ
 • รวมเว็บไซต์ธุรกิจในด้านกิจกรรมการค้าและองกรค์ธุรกิจ กิจกรรมการค้า
  • เว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรมในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  • เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจและนักธุรกิจ เช่น สมาคมการค้า สถาบันอบรม ข่าวธุรกิจ ฯลฯ
  องกร์ธุรกิจ
  • เว็บไซต์สำหรับบริษัทที่ผลิต จำหน่าย และค้าขายสินค้าและบริการแก่บริษัทอื่น (B2B) และผู้บริโภค (B2C)
  • เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของบริษัท เช่น การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร การจัดการ การตลาด ฯลฯ
  หมายเหตุ
  • เว็บไซต์ประเภทซื้อของควรจัดอยู่ในหมวดซื้อของ
 • กรุณาเลือกหมวดที่เหมาะสมกับเว็บไซต์มากที่สุด
 • สำหรับชื่อเว็บไซต์ กรุณาใช้ชื่อบริษัท
 • สำหรับคำอธิบายเว็บไซต์ กรุณาอธิบายสินค้าและบริการหลักของบริษัท
 • ธุรกิจท้องถิ่นควรจัดอยู่ในหมวดภูมิภาค
 • นันทนาการคือกิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน หมวดนันทนาการให้ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นที่สนใจโดยบุคคลทั่วไป
  เว็บไซต์เกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน การตกแต่งบ้าน การปรับเปลี่ยนบ้าน หรือสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเอง เช่น ซ่อมบ้าน การวางแผนภาษี ข้อมูลผู้บริโภค การจัดสวน การอาศัยในอพาร์ทเมนท์ ครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก สูตรทำอาหาร และสถานที่สำหรับเด็กเล่น
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตามทวีปและประเทศ
  วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์การทหาร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์โลก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สังคม ได้แก่ มนุษย์วิทยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เคมีสิ่งแวดล้อม
  เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ งานศิลปะ จะรวมถึงชิ้นงานหลายชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร สื่ออารมณ์ หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ศิลปะแบ่งออกเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และคีตกรรม
  หมวดศิลปะมีไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านศิลปะ สำหรับธุรกิจศิลปะ กรุณาส่งไปที่หมวดธุรกิจ
  หมวดสังคมครอบคลุมหัวข้อของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคิดของคน การคาดการณ์ และความปรารถนา เกี่ยวกับโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม
  ถ้าเว็บไซต์มีภาพ, สื่อ , เนื้อหาลามกอนาจาร เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ กรุณาย้ายไปลงในหมวดหมู่ ผู้ใหญ่ เท่านั้น (Category Adult) http://dmoz.org/Adult/World/ สำหรับบรรณาธิการกรุณาอ่าน more information เพิ่มเติม
  เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์หรือสัตว์ และแพทยศาสตร์
  กรุณาส่งเว็บเข้าหมวดนี้เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แพทย์ทางเลือก (Alternative Health) อาทิ เช่น การฝังเข็ม, สมุนไพร, ชี่กง (Qigong), ธรรมชาติบำบัด, โยคะ, การนวดการกดจุด, การจัดกระดูก (Chiropatic care), กลิ่นบำบัด Aromatherapy), Homeopathy, Naturopathic, Macrobiotic, ธาราบำบัด (Hydrotherpy)และอื่น ๆ
  เว็บไซต์ในด้านการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล - การสอน (การศึกษา) การใช้ (การจัดการความรู้) การเก็บ (ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์) หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลหลากหลายและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง (พจนานุกรม สารบบ สารานุกรม)
  เกมคือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่มีกฎ กติกา และแนวทางของเกม ที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตาม เกมเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นสองคน สองฝ่าย หรือคนกับคอมพิวเตอร์ เป็นการแข่งกันที่ลงเอยโดยมีผลแพ้-ชนะ หรือฝ่ายใดเหนือกว่าอีกฝ่าย หรือบรรลุเป้าหมายของเกม หมวดเกมครอบคลุมเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมทุกชนิด รวมทั้ง คอมพิวเตอร์และวีดีโอเกม เกมกระดาน เกมสวมบทบาท เกมพนัน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับเกม