In Partnership with AOL Search
 
กีฬาประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน
ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในปัจจุบันเรามีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ที่ผู้คนจะต้องการรู้
คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ในหมวดคอมพิวเตอร์จะมืเนื้อหาเกี่ยวกับ
 • คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ชิ้นส่วนและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • สาขาที่ใช้แนวคิดของคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่น แม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ จะถูกจัดอยู่ในหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น เพลงออนไลน์จะอยู่ในหมวดเพลง เว็บไซต์ที่ประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น จะถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเสียง จะถูกรวมเข้าไปในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์
 • กรุณาเลือกหมวดที่เหมาะสมกับเว็บไซต์มากที่สุด
 • สำหรับชื่อเว็บไซต์ กรุณาใช้ชื่อร้าน
 • สำหรับคำบรรยายเว็บไซต์ กรุณาอธิบายสินค้าและบริการหลักของร้าน
 • กรุณางดใช้คำพูดประชาสัมพันธ์ เช่น สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ฯลฯ
 • ร้านค้าที่ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต คุณสมบัติของเว็บไซต์ร้านค้าคือ:
  • มีระบบการสั่งซื้อออนไลน์
  • มีรายชื่อสินค้าพร้อมรูปภาพและคำอธิบาย
 • กรุณาเลือกหมวดที่เหมาะสมกับเว็บไซต์มากที่สุด
 • สำหรับชื่อเว็บไซต์ กรุณาใช้ชื่อบริษัท
 • สำหรับคำอธิบายเว็บไซต์ กรุณาอธิบายสินค้าและบริการหลักของบริษัท
 • ธุรกิจท้องถิ่นควรจัดอยู่ในหมวดภูมิภาค
 • รวมเว็บไซต์ธุรกิจในด้านกิจกรรมการค้าและองกรค์ธุรกิจ กิจกรรมการค้า
  • เว็บไซต์ที่ครอบคลุมกิจกรรมในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  • เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจและนักธุรกิจ เช่น สมาคมการค้า สถาบันอบรม ข่าวธุรกิจ ฯลฯ
  องกร์ธุรกิจ
  • เว็บไซต์สำหรับบริษัทที่ผลิต จำหน่าย และค้าขายสินค้าและบริการแก่บริษัทอื่น (B2B) และผู้บริโภค (B2C)
  • เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
  • เว็บไซต์เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของบริษัท เช่น การบัญชี การเงิน การบริหารบุคลากร การจัดการ การตลาด ฯลฯ
  หมายเหตุ
  • เว็บไซต์ประเภทซื้อของควรจัดอยู่ในหมวดซื้อของ
  นันทนาการคือกิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน หมวดนันทนาการให้ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นที่สนใจโดยบุคคลทั่วไป
  เว็บไซต์เกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน การตกแต่งบ้าน การปรับเปลี่ยนบ้าน หรือสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเอง เช่น ซ่อมบ้าน การวางแผนภาษี ข้อมูลผู้บริโภค การจัดสวน การอาศัยในอพาร์ทเมนท์ ครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก สูตรทำอาหาร และสถานที่สำหรับเด็กเล่น
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตามทวีปและประเทศ
  วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์การทหาร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์โลก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สังคม ได้แก่ มนุษย์วิทยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เคมีสิ่งแวดล้อม
  หมวดศิลปะมีไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านศิลปะ สำหรับธุรกิจศิลปะ กรุณาส่งไปที่หมวดธุรกิจ
  เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ งานศิลปะ จะรวมถึงชิ้นงานหลายชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร สื่ออารมณ์ หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ศิลปะแบ่งออกเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และคีตกรรม
  ถ้าเว็บไซต์มีภาพ, สื่อ , เนื้อหาลามกอนาจาร เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ กรุณาย้ายไปลงในหมวดหมู่ ผู้ใหญ่ เท่านั้น (Category Adult) http://dmoz.org/Adult/World/ สำหรับบรรณาธิการกรุณาอ่าน more information เพิ่มเติม
  หมวดสังคมครอบคลุมหัวข้อของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคิดของคน การคาดการณ์ และความปรารถนา เกี่ยวกับโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม
  กรุณาส่งเว็บเข้าหมวดนี้เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แพทย์ทางเลือก (Alternative Health) อาทิ เช่น การฝังเข็ม, สมุนไพร, ชี่กง (Qigong), ธรรมชาติบำบัด, โยคะ, การนวดการกดจุด, การจัดกระดูก (Chiropatic care), กลิ่นบำบัด Aromatherapy), Homeopathy, Naturopathic, Macrobiotic, ธาราบำบัด (Hydrotherpy)และอื่น ๆ
  เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์หรือสัตว์ และแพทยศาสตร์
  เว็บไซต์ในด้านการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล - การสอน (การศึกษา) การใช้ (การจัดการความรู้) การเก็บ (ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์) หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลหลากหลายและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง (พจนานุกรม สารบบ สารานุกรม)
  เกมคือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่มีกฎ กติกา และแนวทางของเกม ที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตาม เกมเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นสองคน สองฝ่าย หรือคนกับคอมพิวเตอร์ เป็นการแข่งกันที่ลงเอยโดยมีผลแพ้-ชนะ หรือฝ่ายใดเหนือกว่าอีกฝ่าย หรือบรรลุเป้าหมายของเกม หมวดเกมครอบคลุมเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมทุกชนิด รวมทั้ง คอมพิวเตอร์และวีดีโอเกม เกมกระดาน เกมสวมบทบาท เกมพนัน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับเกม
  Copyright © 1998-2016 AOL Inc. เงื่อนไขการใช้งาน
  ปรับปรุงล่าสุด: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 17 นาฬิกา 14 นาที 20 วินาที - แก้ไข