Ang parteng ito ng ODP ay para lamang sa mga pahina sa wikang Tagalog. Kung sakali na ang inyong pahina ay tungkol sa lipunan ngunit sa wikang ingles, mayroong ho na lugar para dito: Regional: Asia: Philippines: Society
Kumustá sa inyong lahát! Maaring kayó ay nabiglâ dahil walâ dito ang páhina ng áting pangúlo at ang ibang pangkát ng pámáhaláan. Ang káramihan ng páhina ng pámáhaláan ay sa wikang inglès.