Psykologi (från grekiskans psych: själ, liv och logia: lära, vetenskap) har givits olika definitioner under olika perioder, som t.ex. "läran om själslivet" eller "läran om beteendet". Psykologin har sina rötter i medicinens och filosofins världar under mitten av 1800-talet. Psykologi består av många underområden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi. Eftersom människan är både en biologisk och social varelse har psykologin som universitetsämne anknytningar till många andra vetenskapliga discipliner, från filosofi till genetik.
Skicka endast in länkar som du anser passa in i beskrivningen av psykologi. För att snabba på din anmälan, lägg ner tid på att surfa runt på Dmoz och bilda dig en uppfattning om var din sajt hör hemma.

En sajt som övergripande handlar om psykologi passar in här, men en sajt som presenterar ett forskningsprojekt ska anmälas under http://dmoz.org/World/Svenska/Vetenskap/Samh%c3%a4llsvetenskap/Psykologi/Forskning/

Tänk på att skicka in en egen beskrivning som liknar sådana för redan listade sajter. Det underlättar för redaktören och kan bidra till att din sajt listas snabbare än om beskrivningen anses vara bristfällig.

Forskning i psykologi kan handla om allt från hur olika signalsubstanser verkar i hjärnan till hur effektiv psykoterapi är sett utifrån en rad olika perspektiv. Det som binder samman psykologisk forskning är användningen av korrekt metodik och att man tillämpar riktlinjer fastställda av bland andra American Psychology Association. Studier av individer och grupper/organisationer sker med krav på vetenskaplighet både avseende hur data samlas in, bearbetas, analyseras, tolkas och rapporteras. Exempel på vetenskapliga metoder är observationsmetoder, intervjuer, frågeformulär, test, experiment.
Sajten ska vara på svenska. Projekt som bedrivs av svenskar men som har en webbplats på engelska ska anmäla sajten till den engelska delen av Dmoz, för att därifårn välja "Psychology" och vidare i den hierarkin som är mycket mer detaljerad när det kommer till perspektiv och inriktningar.

Forskning som kan anses oetisk eller bryta mot gällande lagstiftning, riskerar att inte listas om forskningen inte stöds av representativa instutitioner eller myndigheter.