Svenskt evangeliskt samfund bildat 1878 då man bröt med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska kyrkan p.g.a. delade meningar om försoningen och nattvarden. Ledare var P.P. Waldenström som drev den subjektiva försoningsläran i motsats till den traditionella lutherska objektiva försoningsläran. Läran innebär att Jesu död och uppståndelse inte ska ses som ett försoningsoffer utan som ett kärleksbevis som väcker människors kärlek och så utplånar deras synd. SMF är kongregationalistiskt med självstyrande församlingar. Man tillämpar både vuxen- och barndop och från början betonade man att bara de troende fick ta emot nattvarden. Bibeln ses som det enda rättesnöret, men enskilda medlemmar har frihet att under "Andens ledning söka klarhet i läro- och tolkningsfrågor". SMF har ca 67000 medlemmar och är ett av de större frikyrkosamfunden i Sverige.
Församlingar inom Svenska Missionsförbundet.