Lutherdomen uppstod under 1500-talets reformation inom den katolska kyrkan, då den tidigare munken Martin Luther protesterade mot avlatshandeln (betalning för att undgå skärselden). I centrum för den lutherska lärans står människans frälsning som skänkes av Gud, helt och hållet av nåd utan att den enskilde på något sätt kan förtjäna den. Andra viktiga delar är att Bibeln ställs i centrum och helgondyrkan avskaffas.
I denna kategori listar vi bara webbplatser på svenska. Finskspråkiga webbplatser ska skickas till World: Suomi: Yhteiskunta: Uskonto: Kristinusko: Luterilaisuus. Engelskspråkiga webbplatser listas i kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Lutheran.
Nationalkyrka i Finland och systerkyrka till Svenska kyrkan och de andra nordiska national- och statskyrkorna. Under reformationen var Finland svenskt och Uppsala mötes beslut 1593 bekräftade slutgiltigt reformationen även för Finland. Efter att Finland blivit ett ryskt storfurstendöme 1809 blev den finska kyrkan mer självständig och sedan 1817 tituleras biskopen av Åbo som ärkebiskop. I Finland tillhör ca 86% av befolkningen den Evangelisk-lutherska kyrkan.
I denna kategori listar vi bara webbplatser på svenska. Finskspråkiga webbplatser ska skickas till World: Suomi: Yhteiskunta: Uskonto: Kristinusko: Luterilaisuus. Engelskspråkiga webbplatser listas i kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Lutheran.
En mindre, luthersk kyrka som brutit med Svenska kyrkan, som den anser blivit för liberal och pluralistisk. Står nära den amerikanska Wisconsinsynoden. Har omkring 300 medlemmar i ett 10-tal församlingar.
Under 2003 bildade personer som oroade sig för Svenska kyrkans utveckling i liberal riktning en organisation som de kallar Missionsprovinsen. Trots sin stundom hårda kritik mot Svenska kyrkan har man inte tänkt lämna henne. Svenska kyrkan betraktar dock Missionsprovinsen som ett eget samfund fr.o.m. att man vigde egen biskop.
Sveriges största trossamfund. Genom Uppsala möte 1593 bröt Svenska kyrkan med påven och antog evangelisk-luthersk tro. Reformationen var dock relativt mild och organisationen med stift, domkapitel, biskopar och präster behölls. Efter reformationen blev kungen kyrkans överhuvud, en roll som med tiden övertogs av riksdagen. Först vid ingången av år 2000 löste man upp det mesta av banden mellan kyrka och stat. Ungefär 85% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. De flesta döps, vigs och begravs fortfarande i kyrkan medan antalet konfirmationer däremot minskat drastiskt under förra århundradet och det är nu strax under 50% av 15-åringarna som konfirmeras. De som går i gudstjänsten är bara omkring 4% av befolkningen.
Läs detta innan du skickar in din webbplats: