Katolsk kommer av grekiskans katholikos som betyder allomfattande, allmän, universell. Ordet används vanligen som motsats till sekt. De flesta kristna samfund och kyrkor gör anspråk på att vara katolska, men bland protestantiska samfund föredrar man vanligen att använda något annat ord. Vanligen avser man romersk-katolska kyrkan när man använder ordet katolsk, men vid sidan om den finns en rad mindre kyrkor som kallar sig katolska vilket inte sällan leder till missförstånd i massmedia. ODP listar alla kristna samfund som själva benämner sig som katolska i denna kategori utan att ta ställning till om anspråken är rättmätiga eller ej.
Denna kategori är avsedd endast för länkar till webbplatser på svenska. Engelska webbplatser skickas till Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Catholicism.
Mindre samfund med katolska anspråk som inte erkänns av påven. Förväxlas ofta med den Romersk-katolska kyrkan.

Världens största kristna trossamfund. Leds av biskopen i Rom, påven, som under sig har kardinaler och biskopar över hela världen. Till Sverige kom katolicismen med missionärer från Tyskland och England under 800- och 900-talen, men riktigt fotfäste fick den inte förrän under 1000-talet. Till Finland kom missionen något senare. I Sverige och Finland skedde under 1500-talet en reformation som innebar att kyrkorna blev lutherska och bröt banden till påven. Katolicismen förbjöds och kom inte tillbaka i någon större omfattning förrän under 1800-talet. Idag finns ungefär 160 000 katoliker i Sverige. De flesta är invandrare från katolska länder som kom till Sverige som flyktingar under andra halvan av 1900-talet. I Finland finns det idag knappt 4 000 katoliker.

Centrum i katolicismen är mässan där de troende får ta emot Kristi kropp och blod i nattvardens sakrament. Före mässan bör en troende ha bekänt sina synder för Gud och fått Guds förlåtelse genom en präst (bikt). Mässan kan inte firas utan en präst som är vigd av en biskop underställd påven. Viktiga är också helgonen, särskilt jungfru Maria (Jesu mor). Helgon är fromma kristna som levt ett liv som kan ses som en förebild för den troende. Helgonens förböner i himmelen ses som viktiga för dem som lever på jorden.

Denna kategori är avsedd endast för länkar till webbplatser på svenska. Engelska webbplatser skickas till Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Catholicism.