Synen på kyrkan varierar mellan olika grupper inom kristendomen. Vissa talar om Kyrkan, andra om samfund eller enbart om självständiga församlingar. I denna kategori återfinns kyrkor, samfund och samfundsliknande nätverk oberoende av vilken kyrkosyn de representerar.
Alla länkar skall skickas in till den samfundskategori de tillhör. Endast om samfundet inte har någon egen kategori skickas den hit. Engelska länkar skickas till kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations.
Den moderna adventismen uppstod i USA under 1830- och 40-talen och har sina rötter i baptismen. Namnet kommer av latinets adventus (ankomst) och beror på den starka betoningen på Kristi snara återkomst. De adventistiska samfunden betonar gamla testamentet vilket ofta innebär att man helst använder det hebreiska gudsnamnet JHVH och i olika utsträckning iaktar gammaltestamentliga mathållningsföreskrifter och sabbatsfirande.
Denna kategori är avsedd endast för webbplatser om och av Sjundedags Adventistsamfundet skrivna på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Seventh-day Adventists.
Under reformationstiden uppstod en riktning bland reformatorn Zwinglis anhängare som avvisade barndopet och krävde dop i vuxen ålder. Dessa kallades anabaptister (vederdöpare). Baptismen (döpare) uppstod bland engelska kongregationalister som flytt till Holland. Där kom de i kontakt med anabaptiser och övertog deras bruk att skjuta upp dopet till medveten ålder. Den första församlingen grundades i Amsterdam 1609. Baptismen spred sig snabbt över världen och finns idag i bl.a. Storbritannien, USA, Ryssland, Rumänien, Indien och Burma.
Denna kategori är enbart avsedd för länkar till webbplatser på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Regional: Europe: Sweden: Society and Culture: Churches and Religion.
Den internationella frälsningsarmén. grundades av Chaterine och William Booth 1878 i London. Deras kristna mission bland fattiga och hemlösa i East End ombildades då till en kristen "armé". Till Sverige kom rörelsen genom Hanna Ouchertlony 1882. Karaktäristiskt för Frälsningsarmén är organisationen med militära grader. Medlemmar kallas soldater och pastorer för officerare. Mest känd är rörelsen för sitt sociala arbete. Man driver bl.a. hem för bostadslösa, behandlingshem för missbrukare samt har secondhandaffärer som kallas Myrorna.
Kallas ofta mormoner. Samfundet bildades 1830 av Joseph Smith. Han lärde att den kyrka Jesus grundade inte överlevde apostlarna och att Gud Fader och Jesus genom en uppenbarelse kallat honom att återupprätta kyrkan. Den viktigaste heliga skriften är Mormons bok som Smith fått på guldplåtar från den återuppståndne profeten Moroni. Med hjälp av Urim och Tummim, som anges vara ett slags övernaturliga glasögon, kunde han översätta texten från egyptiska. Samfundet räknar sig som kristet men har aldrig erkänts av något annat kristet samfund. Till Sverige kom samfundet 1850 genom sjömannen John Erik Forsgren som blivit omvänd i USA. 1850-1950 värvades 44000 medlemmar i Skandinavien. Men då de flesta utvandrade till Utah i USA så fanns det 1949 bara 1000 medlemmar kvar i Sverige. Idag beräknas samfundet ha omkring 9000 medlemmar.
Katolsk kommer av grekiskans katholikos som betyder allomfattande, allmän, universell. Ordet används vanligen som motsats till sekt. De flesta kristna samfund och kyrkor gör anspråk på att vara katolska, men bland protestantiska samfund föredrar man vanligen att använda något annat ord. Vanligen avser man romersk-katolska kyrkan när man använder ordet katolsk, men vid sidan om den finns en rad mindre kyrkor som kallar sig katolska vilket inte sällan leder till missförstånd i massmedia. ODP listar alla kristna samfund som själva benämner sig som katolska i denna kategori utan att ta ställning till om anspråken är rättmätiga eller ej.
Denna kategori är avsedd endast för länkar till webbplatser på svenska. Engelska webbplatser skickas till Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Catholicism.
Lutherdomen uppstod under 1500-talets reformation inom den katolska kyrkan, då den tidigare munken Martin Luther protesterade mot avlatshandeln (betalning för att undgå skärselden). I centrum för den lutherska lärans står människans frälsning som skänkes av Gud, helt och hållet av nåd utan att den enskilde på något sätt kan förtjäna den. Andra viktiga delar är att Bibeln ställs i centrum och helgondyrkan avskaffas.
I denna kategori listar vi bara webbplatser på svenska. Finskspråkiga webbplatser ska skickas till World: Suomi: Yhteiskunta: Uskonto: Kristinusko: Luterilaisuus. Engelskspråkiga webbplatser listas i kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Lutheran.
Karismatisk väckelserörelse som startade i Norge. Rörelsen kom till Sverige genom den svensk-norske pingstevangelisten Arne Imsén. I Sverige bröt man med pingströrelsen som kritiserades för bl.a. kommersialisering och ekumenisk anpassning. Maranata ville återuppliva den ursprungliga pingstväckelsen med förkunnelse som betonar bokstavlig bibeltro, andedop, tungotal, helbrägdagörelse och Jesu snara återkomst. Rörelsen har blivit känd och kritiserad för sina extatiska väckelsemöten och för att skicka ut minderåriga som missionärer. Man utmärker sig också med sin synnerligen hårda kritik av den Katolska kyrkan. När rörelsen var som störst under 1960-talet beräknas den ha haft 10000 medlemmar. 1968 splittrades man och flera grupper återgick till pingströrelsen. Idag har man 300-500 anhängare i Stockholm, Örebro och Skåne.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Väckelserörelse som uppstod i den Engelska kyrkan under 1700-talet. Rörelsens mest kända ledare var John och Charles Wesley. Med tiden utvecklades rörelsen till ett självständigt samfund. Metodism finns i två varianter, en engelsk som inte har biskopar och en amerikansk som har biskopar. De svenska och finska Metodistkyrkorna tillhör den amerikanska varianten. I Sverige har Metodistkyrkan ca 5000 medlemmar.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Denna kategori är avsedd för länkar till webbplatser om och av Svenska Alliansmissionen. Webbplatserna ska vara på svenska. Engelska webbplatser skickas till Regional: Europe: Sweden: Society and Culture: Churches and Religion: Christianity.
Kristendomen i Orienten kom redan tidigt att utvecklas på ett annat sätt än i Västeuropa. Vid kyrkomötena i Efesos 431 och Chakedon 451 då viktiga teologiska strider om hur man skulle uttrycka att Jesus var både Gud och människa avgjordes kunde flera kyrkor i Orienten inte ansluta sig till de formuleringar som antogs. Inom det romerska riket fanns skillnader mellan kyrkan i öst och väst. Dessas förstärktes genom att kunskaperna i grekiska avtog i väst och att riket delades. På 1000-talet ledde spänningarna till en öppen konflikt där påvens sändebud bannlyste patriarken av Konstantinopel. I och med det fjärde korståget på 1200-talet, då Konstantinopel brändes och plundrades av västeuropeiska korsriddare, permanentades schismen som består än idag. I Sverige finns en mängd olika orientaliskt och östligt ortodoxa kyrkor som till allra största delen består av invandrare från ortodoxa länder. Tillsammans har de omkring 100000 medlemmar. De största samfunden är: Serbisk ortodoxa kyrkan, Syrisk ortodoxa kyrkan och Grekiska ortodoxa kyrkan. I Finland finns en finsk-ortodoxa kyrka som tillsammans med den evangelisk-lutherska räknas som statskyrka i landet.
Denna kategori är till för helgon som enbart firas i ortodox tradition. Helgon fom firas i mer än en tradition skickas till World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Människor: Helgon.
Uppstod under 1900-talets första decennium bland Los Angeles svarta befolkning. I Sverige vann rörelsen insteg i Svenska Baptistsamfundet fr.a. genom pastorn Lewi Pethrus. Pethrus och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm uteslöts 1913 ur baptistsamfundet efter kontroverser kring nattvardssyn och den karismatiska väckelsen. Pingstförsamlingarna betonar bibeltro och vill återuppliva den andeutgjutelse som skedde i Jerusalem på den första pingstdagen genom bl.a. andedop, tungotal och helbrägdagörelse. Viktigt är också läran om rättfärdighetgörelse genom tro och ett disciplinerat kristet liv. Rörelsen finns spridd i hela landet och är en av de största frikyrkorna med omkring 90000 anhängare i knappt 500 församlingar.
Kategorin är avsedd för webbplatser av och om pingströrelsen.
  • Endast webbplatser på svenska listas i denna kategori.
  • Är webbplatsen på engelska ska den skickas den till någon av kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Pentecostalism
  • Ett nätverk av fristående församlingar som företräder framgångsteologin. Rörelsen kom till Sverige 1980 genom Ulf Ekman och Sten Nilsson. Den största och mest kända församlingen är Livets Ord i Uppsala. Viktiga inslag i läran är Jesu försoningsverk, Bibelns ofelbarhet, troendedop, andedop och Jesu snara återkomst. Under 1980-talet när rörelsen etablerade sig i Sverige kritiserade man övriga kristna samfund mycket hårt och möttes av en lika hård kritik från den övriga kristenheten och från samhället i allmänhet. Under senare delen av 1990-talet etablerades dock ett visst samarbete med olika evangelikala samfund och församlingar. Rörelsen har enligt egen statistik knappt 6000 medlemmar i 38 församlingar. Över 2000 av dessa tillhör församlingen Livets Ord i Uppsala.
    En karismatisk väckelse mest känd för den s.k. Toronto-välsignelsen. Den mest uppmärksammade församlingen finns i Sundbyberg och leds av pastor Hans Sundberg. Församlingarna har tillsammans 500 - 1 000 medlemmar.