Kategorin Religion omfattar alla religiösa och andliga ämnen. Gudsdyrkan, kulter, livsåskådning, metafysisk och tankar om det trancendenta hör hemma här.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Ateism menar att det inte finns någon Gud. Ateistiska tankar har genom historien funnits vid flera tillfällen, bl.a. i antikens Grekland och i Indien där vissa skolor opponerade mot vedaskrifterna. Som genomtänkt filosofiskt system uppstod ateismen i under 1600- och 1700-talen i västerlandet.
Bahá'í är en universell religion som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet. Anhängarna kallas bahá'íer. Enligt deras tro är grundaren, Bahá'u'lláh (1817-1892), Guds budbärare för vår tidsålder. Bahá'í-religionen är en självständig religion, inte en gruppering inom en annan religion.
Buddhismen uppstod i Indien för mer än 2000 år sedan. Grundaren, Siddhartha Gautama, kallas buddha som betyder 'upplyst'. Efter sin upplysning predikande han att allt är lidande. Lidandets källa är människans livstörst. Om denna bara kan utsläckas så kan människan nå nirvana, ett tillstånd då lidandet upphört. Vägen dit går genom den åttafaldiga vägen: rätt åskådning, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt vandel, rätt strävan, rätt vaksamhet och rätt försjunkande. Buddhism är en religion med många riktningar och organisationer. Alla varianter av buddhism som grundar sig på Buddhas läror hör hemma under denna kategorin.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Esoteriska organisationer gör anspråk på hemlig visdom som bara är tillgänglig för en mindre grupp invigda. Under 1800-talet kom ordet att syfta på alkemi, astrologi, teosofi och teurgi.
Gnosticism är ett samlingsbegrepp för dualistiska grupper som växte fram århundradena e.Kr. Mycket tyder på att rötterna är äldre än så men ursprunget är fortfarande okänt. Gnosticismen är inte någon enhetlig rörelse och lärorna kan variera. Utmärkande är dock dualismen mellan en god och en ond kraft. Den högste Guden är helt skild från skaparguden, demiurgen. Skapelsen ses som ond och ett resultat av demiurgens uppror. Detta leder till drastiska omvärderingar av mycket i Bibeln. T.ex. ses ormen som lockade till avfall från demiurgen som god. Lösningen för människan är att själen kommer ur skapelsens fängelse och att själen får vandra tillbaka genom eonerna till "Ljustes boning". Detta sker genom att man får del av den sanna kunskapen "gnosis". Gnostiker existerade ofta som slutna grupper inom kristna församlingar i tidigkristen tid. De såg sig som en kristen elit som hade den verkliga insikten. Från detta tog kyrkan mycket starkt avstånd. Gnostiska tankar har även spelat en stor roll utanför gnosticismen, t.ex. i en del nyandliga rörelser under 1900-talet.
Hedendom är tro baserad på föreställningar om besjälad natur och en mångfald av gudomliga väsen. Kallas ibland för naturreligioner. Hedniska religioner är vanligen geografiskt begränsade och karaktäriseras av geografisk och kulturell särart från sitt respektive område och folk. En del hedniska religioner är rekonstruktioner eller revitaliseringar av äldre religioner.
Hinduismen är en av världens äldsta religioner. Den har ingen gemensam organisation, ingen stiftare, ingen gemensam lära eller helig skrift. Någon exakt och vetenskaplig definition av hinduismen har man aldrig kunnat enas om. Hinduismen har sitt ursprung i Indien som än idag är hinduismens centrum, även om hinduiskt inflytande kan spåras långt utanför Indiens gränser. Hinduiska läror är ofta komplexa och svåra att förstå för en västerlänning. Mest känd är tron på återfödelsen (reinkarnation) och tron att handlingar enligt dharma (den kosmiska och moraliska ordningen) kan bryta återfödesekretsloppet (samsara).
Webbplatser för humanistiska organisationer och om humanismen.
Islam uppstod kring Muhammed, som förkunnade dom och omvändelse. Gud beskrevs som god, mäktig och som människornas försörjare. På detta borde människorna svara med tacksamhet och gudsdyrkan. Motsättningarna mellan Muhammed och den befintliga polyteistiska kulten ledde till krig som Muhammed och hans anhängare gång efter annan vann. Vid sin död, 632 e.Kr, var Muhammed härskare över hela den arabiska halvön. Den centrala punkten i islams lära är monoteismen. Gud (arabiska: Allah) är en och ingen får, eller kan, sättas vid sidan av Gud. Människan är skapad att tjäna Gud och bör därför följa Guds lag, som den uppenbarats genom Muhammed. Koranen är islams heliga skrift som enligt traditionen givits Muhammed genom ängeln Jibril (Gabriel). Koranen är det rättesnöre som alla andra skrifter bedöms efter. I kategorin finns allt som religionshistoriskt kan hänföras till islam utan att något ställningstagande görs om vad som är rätt islam.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Judendomen är den religion som judarna följer. Till skillnad från de andra världsreligionerna är judendomen starkt knuten till ett folk. Judarna räknar Abraham som sitt ursprung, enligt Moseböckerna utvandrade Abraham från Ur i Kaldéen till det område som idag är Israel och från honom stammar Israels folk. Judarnas främste ledare i äldre tid var Mose. Han förde folket från en slavtillvaro under Farao i Egypten genom Sinais öken till Kanaans land (ungefär dagens Israel). Första moseboken berättar att Mose på Sinai berg mottog lagens två tavlor med de tio budorden. Den judiska lagen har sedan dess växt och omfattar mer än bara dessa budord. Judarna är stolta över lagen (Torah) som de fått av Gud och ser det som en del i att de är ett utvalt folk. Judendomens heliga skrift består av Torah, Profeterna och Skrifterna (mer kända som 'Gamla Testmentet' - men det är en kristen beteckning som judar inte använder). Viktiga delar av den judiska läran är monoteismen som förbjuder all dyrkan av andra gudar, tron att judarna är Guds utvalda folk som fått det Heliga landet av Gud, där Jerusalem är centrum för Israels folks gudsdyrkan. Inom judendomen finns en mängd olika riktningar, allt från ortodoxa till sekulära och t.o.m. ateistiska hållningar till religionen.
Kristendomen tror att Jesus från Nasaret är Gud och har fötts som människa på jorden. Hans förkunnelse, som är omvittnad i Nya testamentet, är grunden för lära och levene. Genom Jesu död och uppståndelse besegrades döden och människan kan genom Jesus gå samma väg genom döden till ett nytt liv. Detta avspeglas i dopet, som sker genom nedsänkning i vatten eller med vattenbegjutning. Dopets sakrament är för den kristne starten på det nya liv som leder till ett evigt liv i gemenskap med Gud efter döden. Kategorin omfattar alla rörelser som gör anspråk på att vara kristna. ODP gör inget ställningstagande om vad som är rätt kristendom.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
I denna kategori läggs webbplatser som huvudsakligen invänder mot, försöker vederlägga eller parodierar vad religiösa tror.
New Age är ett samlingsbegrepp för vissa andliga grupper och åskådningar som uppstod under 1980-talet. Namnet kommer av uppfattningen att solen vid vårdagjämningen inte längre kommer att stå i fiskarnas tecken utan i vattumannens. När denna övergång sker förväntas en ny tid med nya värderingar och livsåskådnigar. Viktiga inslag i New Age är astrologi, tarot, spåkonst, meditation, och en hel mängd olika tekniker och metoder för att uppnå mål som t.ex. självkännedom eller helande. Ofta anknyter man till folkliga religiösa föreställningar, ockultism, och orientaliska religioner. T.ex. är reinkarnationsläran allmänt accepterad. New Age har inte någon organisation och kan knappast betraktas som en religion i vanlig bemärkelse. Istället består den av personliga nätverk, boklådor, kursverksamheter o.dl.
Rastafari är en religiös-etnisk rörelse som uppstått på Jamaica med inspiration av Marcus Garvey's tankar om att ena alla afrikaner oavsett var de levde. Garvey lär ha sagt "Se mot Afrika för där skall en svart kung krönas, han ska bli Frälsaren", vilket rastas anser blev uppfyllt när Haile Sellassie blev kung av Etiopien. Rastafari är mest känt genom reggaemusiken och dess förgrundsgestalt Bob Marley. Utmärkande är också bruket av marijuana och dreadlocksfrisyren. Namnet kommer av att Haile Sellassies namn före sin kröning var Ras Tafari Makkonen.
Schamanismen tillhör de äldsta kända formerna för religion. Central för schamanismen är schamanen, vars uppgifter bl.a är att bota sjuka, finna förlorade saker och leda döda till andra sidan. Schamanismen är animistisk och kontakter med andevärlden är viktig för schamanen. Olika slags schamanism har funnits över hela världen, bl.a. i Nordeuropa, Nord- och Centralasien och på den amerikanska kontinenten.
Scientologin bygger på L. Ron Hubbards dianetik, en andlig teknik som avser att ge människor ett nytt självmedvetande. Det viktigaste sakramentet är auditeringen som vill göra människa fri från mentala blockeringar (engram). Scientologikyrkan har kritiserats hårt främst för sin kursverksamhet där man tar ut stora belopp av privatpersoner för att utbilda dem i sina läror. Man kritiseras också för sina mycket långtgående ansträngningar att hålla de heliga skrifterna hemliga, bl.a. genom att stämma alla som försöker offentligöra dem. OBS! Invändningar och anklagelser mot scientologin listas inte i denna kategori utan i Motsatta åsikter
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Försäljning av böcker eller annat som hör det religiösa livet till.