Modelarstvo a zberatelstvo, zahradka, radioamaterstvo.