Vítejte v české jazykové sekci katalogu!

Tato část katalogu je určena výhradně pro stránky v českém jazyce, ať již se jedná o stránky primárně české či stránky s vlastní českou mutací. Tato část však není určena stránkám pro dospělé - pro takové stránky je vyhrazena příslušná kategorie v části Adult. Samostatná část katalogu je věnována i stránkám pro děti a mládež, ve které je rovněž k dispozici kategorie pro stránky v českém jazyce: Kids and Teens: International: Česky.

Členění české jazykové sekce World/Česky na tématickou a regionální oblast

Česká jazyková sekce katalogu je stejně jako všechny ostatní jazykové mutace dále členěna do podkategorií. Podkategorie lze rozdělit na tzv. tématickou a regionální oblast. Tyto oblasti jsou na sobě nezávislé a každá z nich představuje rozdílný způsob třídění stránek.

V tématické oblasti jsou stránky tříděny podle jejich zaměření bez ohledu na jejich regionální aspekt (mají-li vůbec nějaký). Výjimkou jsou snad jen některé úzce regionálně pojaté stránky, které se do tématické části vůbec nezařazují - jedná se například o stránky jednotlivých restaurací či ubytovacích zařízení poskytujících služby jen v rámci úzké lokality, které budou jejich uživatelé hledat vždy v příslušném regionu.

V regionální části jsou stránky tříděny na základě vztahu k určité geografické pozici. Kategorie jsou v regionální části uspořádány hierarchicky do různých úrovní, které představují různě velké regionální celky:

 • kontinenty
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa
 • státy (případně jiné mezinárodní regiony)
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika
 • regiony - v případě ČR to jsou kraje
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika/Kraje/Středočeský
  nebo některé neadministrativní oblasti
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika/Šumava
 • lokality - v případě ČR to jsou města a obce
  například World/Česky/Státy a regiony/Evropa/Česká republika/Kraje/Středočeský/Králův Dvůr

Stránky se zařazují do příslušné úrovně kategorií, podle rozsahu jejich regionálního zaměření. Například stránky popisující například celou Evropu se zařazují do kategorie pro Evropu, stránky měst, obcí a služeb poskytovaných na území města/obce pak patří do příslušné městské/obecní kategorie (jen pokud není ještě vytvořena je možné stránku navrhnout do nejbližší vyšší kategorie, která existuje). Stránky jednotlivé restaurace se zařadí do kategorie pro příslušné město/obec, kdežto stránky, které reprezentují řetězec restaurací jedné značky například na území celé ČR se zařadí do kategorie na úrovni celé ČR. Pokud se v některé kategorii sejde více odkazů, které již není možné nebo účelné dále regionálně členit, zavádí se členění tématické. Stránka může být zařazena do příslušné regionální kategorie například podle sídla firmy či provozovatele stránek a nebo na základě regionálního zaměření stránek.

U některých stránek připadá v úvahu zařazení jak to tématické tak i regionální oblasti a také mohou být navrženy do obou oblastí současně (do každé však maximálně jednou a podle pravidel pro navrhování). Například výrobce automobilů může být zařazen v tématické oblasti v kategorií pro výrobce vozidel a v regionální oblasti v kategorii odpovídající sídlu výrobce. Kdežto například u výše zmíněných jednotlivých restaurací přichází v úvahu jen regionální oblast.

Tématická oblast je v české sekci katalogu představována tématickými kategoriemi, regionální oblast pak kategorií Státy a regiony.

Do tejto sekcie katalógu (teda do všetkých podriadených kategórií) navrhujte iba stránky v slovenskom jazyku, prípadne stránky s vlastnou slovenskou jazykovou mutáciou.

Pri navrhovaní stránok do všetkých podriadených kategórií World/Slovensky sa prosím riaďte nižšie uvedenými pravidlami pre navrhovanie stránok do slovenskej sekcie, ďalej pravidlami príslušných kategórií a podkategórií, kam stránku navrhujete, a tiež všeobecnými pravidlami katalógu dmoz.org pre navrhovanie stránok. Nerešpektovanie pravidiel môže viesť k zmazaniu vášho návrhu.
Katalog DMOZ je veľmi rozsiahly medzinárodný projekt. Prichádzajúce návrhy je možné každý deň počítať v rádoch tisícov. Aby bolo možné toľko návrhov spracovať, je nutné stanoviť presné pravidlá pre ich podávanie, ktoré sú pre navrhovateľov odkazov záväzné.

Aj keď ich množstvo navrhovateľov berie na ľahkú váhu (možno na základe skúseností z iných katalógov), je ich dodržiavanie striktne vyžadované. Návrhy, ktoré sú v rozpore s pravidlami nie sú väčšinou ďalej spracovávané a sú veľmi často bez predošlého upozornenia vymazané. Opakovanie návrhov tej istej stránky do rovnakej časti katalógu, rovnako ako aj iné závažné porušenie podmienok vedie k penalizácii stránok. Vezmite prosím na vedomie, že naše pravidlá pre odkazy sú oveľa prísnejšie ako pravidlá ostatných katalógov a vyhľadávačov. Zakladáme si na tom, že sme výberový katalóg a hľadáme tie najlepšie stránky pre užívateľov na internete.

Ďakujeme za pochopenie situácie a veríme, že budete vykonávať iba starostlivé a správne návrhy kvalitných stránok, ktoré budú pre katalóg a jeho užívateľov prospešné a v konečnom výsledku pomôžu aj vašim stránkam.

Pravidlá pre navrhovanie odkazov do sekcie World/Slovensky

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky návrhy stránok zasielané do všetkých podkategórií jazykovej sekcie World/Slovensky katalógu Open Directory Project (DMOZ).

Čo je to návrh?

Návrh je len tip pre editorov na konkrétnu stránku vrátane jej oficiálneho názvu a objektívneho popisu. Editori môžu návrhy využívať pri svojej práci na budovanie katalógu, ktorá spočíva v zaraďovaní kvalitných a užívateľsky prínosných stránok do relevantných kategórií a ich objektívnych a starostlivých popisoch.

Spracovanie návrhu je iba možnosťou, nie však povinnosťou editorov. Všeobecne sú spracovávané iba správne a starostlivo vytvorené návrhy, ktoré editorom pri vytváraní katalógu pomôžu. Nesprávne vykonané návrhy sú vo väčšine prípadov odkladané, prípadne vyraďované. Samotná forma podania návrhu často rozhoduje o tom, kedy a či vôbec bude návrh spracovaný.

Ako vytvoriť správny návrh?

Vytvoriť kvalitný návrh nie je možno až tak ľahké ako pri pridávaní/navrhovaní odkazov do iných katalógov, dá sa to ale pri troche snahy za pomoci nasledujúcich pravidiel zvládnuť. Je nutné si uvedomiť, že návrh na zaradenie stránky by mal byť vytvorený v prospech užívateľov katalógu, nie len v prospech vlastný.

Pred návrhom odkazu si prosím overte, či už nie je stránka v príslušnej oblasti katalógu zaradená. Pokiaľ už je v príslušnej tematickej alebo regionálnej oblasti, do ktorej ste ju chceli navrhnúť zaradená, tak nový návrh nevykonávajte. Všeobecne platí, že každá stránka môže byť v každej z týchto oblastí maximálne len raz a to v kategórii, ktorá sa stránke najviac približuje. U už zaradených odkazov je možné požiadať o aktualizáciu (viď nižšie).

Záväzné pravidlá pre podávanie návrhov do slovenskej sekcie katalógu

 • navrhujte len kvalitné, unikátne a užívateľom prospešné stránky
  • nenavrhujte podstránky či podsekcie stránok1)
  • nenavrhujte stránky s nadmerným množstvom províznych odkazov vzhľadom k obsahu či stránky, ktorých hlavným zmyslom je príjem z provízií1)
  • nenavrhujte stránky s duplicitným či podobným obsahom a stránky so zhodnou či obdobnou ponukou rovnakých produktov a služieb od toho istého subjektu1)
  • nenavrhujte stránky prezentující data a nabídky z jiných zdrojů (zejména za účelem provize)1)
  • nenavrhujte stránky sloužící jako vstupní brány na jiné stránky (doorway stránky)1)
  • nenavrhujte nekompletní a nedokončené stránky (na kterých je patrná rozpracovanost)1)
  • nenavrhujte stránky vzniklé zejména za účelem zvýšení důležitosti jiné stránky v hodnocení vyhledávačů1)
  • nenavrhujte stránky vzniklé zejména za účelem směřování návštěvníků na reklamní systémy či jiné stránky1)
  • nenavrhujte nelegální stránky (nezákonný obsah, dětská pornografie, porušování práv duševního vlastnictví, materiály, které obhajují, vybízejí či podněcují k nezákonnému jednání a podobně)
  • nenavrhujte stránky, které se nechovají čestně vůči uživatelům, případně se pokoušejí uživatele oklamat
  • nenavrhujte stránky, které jsou v příslušné tématické či regionální části v příslušné jazykové sekci katalogu již zařazeny

  1) - uvedené pravidlo mohou ojediněle porušit zejména editoři katalogu v případě, že i tak je stránka výjimečně obsahově kvalitní a užitečná pro uživatele internetu a její význam předčí smysl příslušného pravidla pro obecné navrhování stránek. Samozřejmě lze v podobném duchu přijmout i kvalitně provedený návrh.


 • navrhujte stránky do správných kategorií
  • do české sekce katalogu se navrhují jen stránky psané v českém jazyce
  • je nutné důsledně dodržovat rozdělení české sekce na tématickou a regionální oblast (viz dále)
  • každou stránku lze navrhovat do každé oblasti katalogu (jak do tématické tak do regionální v každé jazykové sekci) maximálně jen jednou a to jen pokud je návrh do příslušné oblasti oprávněný
  • stránky je nutné navrhovat do nejvhodnějších kategorií (nikoliv pouze do blízkých či souvisejících)
  • stránky je nutné navrhovat pokud možno do co nejužších kategorií
  • návrhy, které je možné provést do některé z podkategorií, není možné provádět v nadřazených kategoriích
  • při navrhování stránek je nutné respektovat pravidla a popis příslušné kategorie, včetně všech kategorií nadřazených
  • pokud je internetový obchod samostatnou součástí již navržených stránek, je možné ho navrhnout samostatně do příslušné kategorie v internetových obchodech, pokud splní pravidla příslušných kategorií
  • pokud stránka spadá do více kategorií, pak se navrhuje do té jejíž obsah převládá či je významnější

 • navrhujte správnou adresu stránek
  • navrhujte pouze hlavní a funkční adresu stránek
  • nenavrhujte stránky s přesměrovanou či zahalenou adresou

 • uvádějte správný titulek (nadpis) navrhované stránky
  • titulek slouží jen a pouze k identifikaci stránek, nikoliv k jejich popisu
  • titulek obsahuje pouze a jen stručný oficiální název stránek (případně společnosti u firemních stránek)
  • titulek neobsahuje nadbytečné údaje, znaky, slogany, popisy, doplňková slovní spojení a podobně, byť by byly součástí názvu stránek či názvu společnosti
  • údaj uvedený v titulku by měl být jasně viditelný při otevření stránek uvnitř okna prohlížeče
  • titulek neobsahuje VELKÁ PÍSMENA (výjimkou jsou zkratky, například ČR, ČKD a podobně)

 • uvádějte správný popisek navrhované stránky
  • popisek stručně, jasně a nezaujatě informuje o zaměření a obsahu stránek - jasně říká co uživatel na stránce konkrétně najde
  • uživatel má na základě popisku získat přehled o zaměření a náplni stránek ještě před tím než je navštíví
  • popisek je objektivní, pravdivý a snadno ověřitelný;
  • popisek se konkrétně věnuje se pouze navrhované stránce a nekomentuje širší souvislosti kolem tématu stránek
  • popisek je konkrétní, výstižný, srozumitelný a maximálně informativní (obsahuje pouze relevantní informace)
  • popisek neobsahuje příliš obecné informace či věty/spojení s nízkou informační hodnotou
  • v popisku se neopakují údaje z titulku a ani se neuvádí informace, které vyplývají ze zařazení do příslušné kategorie
  • neopakují se údaje, myšlenky, klíčová slova a spojení ani v rámci popisku samotného (v rámci možností)
  • rovněž se v popisku neuvádí, že se jedná o stránky - to vychází ze samé podstaty katalogu, že se odkazuje na internetové stránky

  • popisek je psán ucelenou a smysluplnou větou, souvětím případně dvěma (výjimečně více) větami
  • pokud je to možné uvádí se do popisku také přísudky například nabízí, obsahuje, zabývá se a podobně
  • slova ve větách popisku jsou správně a vhodně skloňována a jsou uvedena v takovém tvaru, aby věty co nejlépe vyzněly
  • popisek neobsahuje nadměrné výčty slov (pokud nějaké obsahuje, pak řádně oddělené čárkami a poslední dva členy spojkou)
  • výčty se nezakončují spojeními typu a mnoho dalšího, a další, atd., ... a podobně
  • jako popisek není přípustný pouhý výčet klíčových slov, byť by byla správně oddělená
  • popisek je správný po gramatické, stylistické i typografické stránce; začíná velkým písmenem a končí tečkou

  • vyvarujte se nicneříkajících konstatování typu vše o kočkách, všech světových značek, dárky pro všechny situace, stránky plné informací, vše co jste chěli vědět a podobně
  • vyvarujte se vychvalujících spojení typu nejlepší, nejlevnější, skvělý, kvalitní, levný, oblíbený, výhodný, dobrá cena, výjimečný, prvotřídní, tradiční, spokojení zákazníci a podobně
  • popisek neobsahuje žádné subjektivní údaje ani tvrzení, se kterými nemusí všichni uživatelé souhlasit
  • popisek nehodnotí ani neporovnává stránky ani jejich obsah či nabízené zboží
  • popisek obsahuje pouze tvary ve třetí osobě, neobsahuje přímé oslovení uživatele ani se uživateli nijak nevnucuje
  • popisek nevnucuje uživateli stránku ani nabízené služby, neobsahuje reklamní styl ani nadbytečná slova a znaky
  • popisek je nadčasový a neobsahuje žádné údaje, které podléhají změně (ceny, adresy, kontakty a podobně)
  • v popisku nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA (kromě zkratek) ani jiné nadbytečné znaky k připoutání pozornosti

Aktualizace
Chcete-li na již zařazeném odkazu něco změnit, pak požádejte o aktualizaci - odkaz na formulář pro aktualizaci hledejte v kategorii, kde je již odkaz zařazen. Aby byla aktualizace uznána za oprávněnou, nesmí navržené změny snížit kvalitu a užitečnost odkazu pro uživatele. Pokud si myslíte, že by měl být odkaz v jiné kategorii, uveďte to v aktualizaci do políčka pro popis požadované změny, pokud chcete změnit adresu, titulek či popisek stránky učiňte tak přímo v příslušném poli formuláře pro aktualizaci a do políčka pro popis požadované změny stručně vysvětlete co a z jakého důvodu jste upravili.


Kromě výše uvedených pravidel jsou pro navrhovatele stránek závazná obecná pravidla pro navrhování stránek How to suggest a site to the Open Directory, pravidla příslušné kategorie (včetně pravidel všech nadřazených kategorií) a pravidla uvedená na příslušné stránce pro podání návrhu.

Je vhodné si též prostudovat a v návrzích reflektovat následující části editorských směrnic Site Selection Criteria, Site Specific Guidelines, Editing Style Guidelines a Spamming.

Při navrhování je vhodné zapojit také zdravý selský rozum s cílem vytvářet jen takové návrhy, které jsou užitečné a přínosné uživatelům internetu a přinášejí něco nového do příslušné kategorie.

Bližší informace, vysvětlení a příklady k těmto pravidlům naleznete na stránkách návodu jak správně navrhovat stránky do DMOZu.

Tato pravidla mohou být kdykoliv upravena či změněna. Vždy se řiďte jejich aktuální verzí.

Táto kategória slúži na zaradenie stránok zaoberajúcimi sa témami vylepšenia domova, maľovania, prerábky, alebo iné majstrovské úpravy typu "urob si sám", prípravy daňových priznaní, informácií pre spotrebiteľa, záhradníctvo, bývanie, rodinu či stránky o rodičovstve, receptoch, alebo zábavných miestach pre deti.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategórií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, ale nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Do tejto časti katalógu navrhujte vo väčšine prípadov len nekomerčné stránky, ktoré sa vzťahujú k domovu, bývaniu, záhrade, aspektom bežného života a podobne.
Do tejto časti katalógu patria väčšinou len nekomerčné stránky (výnimkou sú len Domáce služby). Komerčné stránky väčšinou patria do časti Obchod a hospodárstvo, v ktorej nájdete aj kategóriu určenú pre Služby zákazníkom. Odkazy na internetové obchody sa navrhujú do časti Internetové obchody.

Hry

Hry všetkých typov
Táto kategória slúži najmä na zaraďovanie odkazov na internetové obchody. V tematických kategóriách určených pre odkazy na internetové obchody platia nasledujúce pravidlá (tieto pravidlá neplatia v podkategóriách Elektronické aukcie, Inzercie a Katalógy lebo sa do týchto podkategórií nevkladajú odkazy na internetové obchody ako také).

Čo je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na ktorej sa ponúka na predaj tovar alebo služba a to tak, že ich možno objednať z domova. Aby sa stránky dali považovať za internetový obchod musia obsahovať
 • názvy a dôležité parametre ponúkaného tovaru, alebo služieb
 • ceny tovaru, alebo služby, z ktorých jednoznačne vyplýva, že sú uvedené vrátane všetkych daní a poplatkov, ak majú/sú k nim byť pripočítané
 • aplikáciu pre objednanie, alebo informácie ako možno tovar či službu objednať z domova
Stránky, ktoré toto nespĺňajú, nepovažujeme za internetové obchody a nebudú v tejto kategórii zaradené - možno ich ale zaradadiť v inej, menej náročnej tematickej kategórie (pokiaľ splnia podmienky príslušnej kategórie).

Čo musí internetový obchod spĺňať, aby mohol byť zaradený?
Nezaraďujeme všetky internetové obchody, ale snažíme sa vyberať kvalitné a dobré obchody. Obchody posudzujeme podľa ich stránok.

Zaradený môže byť len obchod, ktorý:
 • je riadne identifikovaný, najmä poštovou adresou a obchodnými údajmi (užívateľ musí jasne vedieť u ktorého subjektu nakupuje
 • obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka, vrátane ich základných parametrov
 • obsahuje ceny tovarov a služieb vrátane všetkych poplatkov a daní (nesmie skrývať akékoľvek poplatky)
 • obsahuje informácie o spôsobe platby, dodaní tovaru a služieb, záruke a možnostiach reklamácie
 • obsahuje informácie ako možno tovar objednať, alebo aplikáciu pre objednanie (formulár a pod.)
 • rešpektuje záujmy spotrebiteľa a nijako neznižuje jeho práva, ktoré v jeho krajine štandardne máUpresnenie vyššie uvedených podmienok pre obchody, ktoré dodávajú na Slovensko:
V tejto kategórii môžu byť zaradené akékoľvek obchody, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky a majú k dispozícii stránky v slovenskom jazyku. Predpokladáme, že väčšina obchodov bude svoje služby ponúkať v Slovenskej republike a pre nich tu uvádzame podrobnejšie podmienky, ktoré musí obchod splniť, aby rešpektoval záujmy spotrebiteľa v Slovenskej republike a nijako neznižoval jeho práva.

Nasledujúce pravidlá teda platia len pre obchody, ktoré ponúkajú svoje služby na území SR a pokiaľ sa v nich hovorí o zákonoch, tak sú vždy myslené zákony slovenské (pokiaľ existuje obchod so slovenskými stránkami, ktorý ponúka svoje služby len v zahraničí, potom pre neho platia len vyššie uvedené podmienky a podmienka o rešpektovanie záujmov spotrebiteľa sa potom môže konfrontovať s právnymi podmienkami v danej krajine):

Obchod musí spĺňať zákonné podmienky a nesmie zákonu odporovať! Najmä musia byť na stránke obchodu ľahko dohľadateľné tieto údaje:
 • Kontaktné a identifikačné údaje:
  • obchodná firma alebo meno a priezvisko
  • sídlo právnickej osoby, alebo bydlisko fyzickej osoby
  • identifikačné číslo organizácie IČO
 • informácie o možných spôsoboch platby
 • náklady na dodanie (mali by byť na stránke konkrétne uvedené, len odkaz na cenník iných spoločností vidíme neradi) a zpôsoby dodania a plnenia (dodacie podmienky)
 • informácie o tom, ako a kde tovar či službu reklamovať
 • informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy uzatváranej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (nevzťahuje sa na prípady uvedené v zákone) - zdôrazňujeme, že dodávateľ nesmie klásť v tomto smere žiadne podmienky nad rámec občianskeho zákonníka. Zákazník má právo v prípade uzatvorenia zmluvy pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku tovar rozbaliť (okrem prípadov uvedených v zákone) a vyskúšať ho (rovnako ako má možnosť vyskúšať si tovar v kamennej predajni) a podmienky ho v tomto nesmú nijako obmedzovať. Rovnako nesmie dodávateľ požadovať žiadne poplatky za odstúpenie od zmluvy podľa zákona - smie si len odčítať preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vynaložil na odoslanie tovaru spotrebiteľovi. V praxi obchod nesmie napríklad vyžadovať vrátenie neporušeného tovaru, vrátenie tovaru v neporušenom obale, vrátenie tovaru bez známok používania, atď. (samozrejme s výnimkou prípadov, ktoré uvádza zákon). Na druhú stranu môže mať obchod v podmienkach, že nevracia peniaze za poškodený tovar, ak poškodenie vzniklo zavinením zákazníka (nie však poškodenie na ktorého vznik mala vada výrobku)!
 • Doplňujúce informácie (zákon ich nevyžaduje, ale my áno):
  • reklamačný poriadok - nie je sice zo zákona vyžadovaný, ale vychádzame z toho, že dobré obchody nič netaja a zverejnia ho
Obchod tiež nesmie mať také podmienky, ktoré by zákazníka stavali do nevýhodnej pozície voči tomu, aké práva mu zaručuje občiansky zákonník, napríklad nútiť spotrebiteľa podriadiť sa v zmluvnom vzťahu obchodnému zákonníku.

Obchod by mal mať jednoznačné podmienky tak, aby sa pokiaľ možno nepripúšťali rôzne varianty ich výkladu. Rovnako by maly na stránke byť ľahko dohľadateľné všetky dokumenty, na ktoré sa odkazuje (napr. cenník dopravy).

Obchod, ktorý tieto podmienky nespĺňa, by nemal byť v sekci internetových obchodov vôbec zaradený.

Editor môže v špecifických prípadoch rozhodnúť o zaradení obchodu, ktorý nevyhovuje týmto podmienkam - napríklad pri hygienickom tovare možno akceptovať aj obchod, ktorý neakceptuje odstúpenie od zmluvy, ak je výrobok použitý. Aj keď je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovať napríklad podmienku, že nemožno vrátiť použitú zubnú kefku atď.


O zaradení príslušného obchodu rozhoduje editor podľa zdravého rozumu, tak aby zaradený obchod bol prínosom pre užívateľa a uživatel o ňom na základe jeho obsahu nemusel pochybovať.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategorií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, ale nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Do tejto časti katalógu navrhujte len internetové obchody - teda stránky ktorých prostredníctvom možno nakupovať tovary, prípadne služby (prípadne i súvisiace stránky, pre ktoré sú tu k dispozícii podkategórie - ako napríklad aukčné či inzertné servery a katalógy).
Pokiaľ je internetový obchod súčasťou obsahovo kvalitnej firemnej stránky, je možné stránku ako celok navrhnúť do príslušnej kategórie v katalógu a priamy odkaz odkaz na internetový obchod sem do časti pre internetové obchody. Napríklad pokiaľ má výrobca nábytku kvalitnú stránku o svojej firme (napríklad s informáciami o firme, ponukou výroby nábytku na objednávku, referencie) ktorej současťou je internetový obchod s nábytkom, môže hlavnú stránku navrhnúť do kategórie pre výrobcu nábytku a priamy odkaz na obchod ešte naviac sem do internetových obchodov.
V tejto kategórii sú zahrnuté stránky o komerčných a výrobných aktivitách, budovaní, výmene a premene komodít, službách a finančných zdrojoch. Internetové obchody navrhujte do relevantnej kategórie Internetových obchodov.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategorií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, ale nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Odkazy na internetové obchody patria do sekcie Internetové obchody
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Toto je hlavná kategória Počítačov. Pohľadom na štruktúru alebo prohľedáním zjistíte, kam váš odkaz môže patriť. Počítače sú stroje (PC, Mac, Sinclair atd.) a systémy používané k práci alebo zábave vybavené patričným operačným softwarom (Win, Linux atd.).
Špecifické zaradenie hľadajte pod príslušným heslom kategórie. Prípadne odkaz zašlite do kategórie, ktorá obsahovo najbližšie vášmu odkazu odpovedá. Nemôžete-li takú kategóriu nájsť, navrhnite, kam by mal váš odkaz patriť. Pokial si presto myslíte, že by mohla existovať iná kategória pre vaše URL, zašlite aj tento návrh.
každú stránku navrhujte iba raz
Každá stránka sa navrhuje len raz.
Pod športom sú myslené súťažné udalosti vyžadujúce fyzickú aktivitu. Ak nenájdete, čo ste hľadali, skúste pozreť príbuzné kategórie Hry a Voľný čas.
Skôr než zadáte stránku, rozmyslite si, či by sa viac nehodila do inej kategórie.

Stránky, ktoré sa viac ako športom zaoberajú predajom, zaraďte do Obchod a hospodárstvo alebo Nakupovanie (pokiaľ sa jedná o internetový predaj).

Súťažné aktivity, ktoré si nevyžadujú fyzickú aktivitu, sa možno viac budú hodiť do kategórie Hry (šach, dáma, karty).

Fyzicky náročné aktivity, ktoré však nie sú všeobecne považované za súťažné, zaraďte do príslušnej podkategórie kategórie Voľný čas (turistika, horolezectvo).

Stránky navrhujte iba jeden raz.
Kadú stránku navrhujte iba raz.
Každú stránku navrhujte len raz.