මෙම වර්ගීකරණයට කේන්ද්‍ර ගත වී ඇත්තේ ‍ෙ‍ඖෂධ, මානව හා සත්ව සෞඛ්‍යය පිළිබඳ වේ.
-