සෙල්ලම් වර්ගීකරණයට අයත් වන‍ෙන් සිංහල‍‍ භාෂ‍ාවෙන් ලියැවුනු පිරිසක් අතර සිදුවන විනෝද‍ාත්මක ක්‍රියාකාරකම් හා‍ හුදෙක් වි‍ෙන‍ා්දය උදෙසා තනිව කරන ක්‍රීඩා සහිත වෙබ් අඩවි වේ. උදාහරණයක් ලෙස පරිගණක ක්‍රීඩා, ගෘහස්ත ක්‍රීඩා , සූදු ක්‍රීඩා දැක්විය හැක.
-