මෙම වර්ගීකරණය තුලින් ආවරණය වන්නේ, සිංහල භාෂාවෙන් ලියැවුණු විනෝදාංශ ක්‍රිය‍ාකාරකම් හා විවේක කාල‍යේදී ආශ්වාදය උදෙසා වූ ක්‍රිය‍ා ඇතුලත් වෙබ් අඩවි වේ. මෙහි ප්‍රධානතම අරමුණ වන්නේ ප්‍රදේශයක‍ට අයත් විනෝදාංශ නොව මුළු ‍ෙලාව පුරා පැතිර පවතින විනෝදාංශ ඇතුලත් වෙබ් අඩවි වේ.
-