මෙම අංශය‍ට පුළුල් වශ‍යෙන් අයත් වන්නේ, ‍ෙභෟතික ‍විද්‍යාව, ‍ජීව විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා තාක්ෂණය වේ.
-