‍ෙදෙනිකව, වැදගත් වාර්තා, කරුණු දැක්වීම් හෝ අර්ථ කථනය කිරීම් ආදී වැදගත් සිදුවීම් නිකුත් කරන වෙබ් අඩවි හා කලා පුවත්, ක්‍රීඩා පුවත් ආදී අනු වර්ගීකරණයන්ට අයත් විස්තර‍ාත්මක පුවත් ඇතුලත් වෙබ් අඩවි මෙම වර්ගීකරණයට අයත් වේ.
-