‍ඉගැන්වීම්, අධ්‍ය‍ාපනික තොරතුරු, දැනුම කළමනාකරණය, ‍පුස්තකාල, ‍ෙකෟතුකාගාර හා වෙනත් වර්ගීකරණයන්ට අනුගත නෙ‍ාවූ අධ්‍ය‍ාපනික වටිනාකමක් ඇති ශබ්ද‍කෝෂ, න‍ාමාවලි සහ විශ්වකෝෂ, නිර්දේශ වර්ගීකරණයට අයත් වේ.
-