ක්‍රීඩා වර්ගීකරණයට අයත් වන‍ෙන් හුදෙක් වි‍ෙනා්දයට නොව ‍ෙභෟතික වශ‍ෙයන් සම්බන්ද වි කරන තරගකාරී ක්‍රියාකාරකම් සහිත වෙබ් අඩවි වේ. උදාහරණයක් ලෙස ප‍ාපැදි තරග දැක්විය හැක.
-