[Saterland Mozilla] Seeltersk is ju fräiske Sproake fon Seelterlound in Noudwääst-Ooldenbuurich.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Fräitied" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd Unnerniemen fon Moansken befoatje. Deer heere uk Fereene tou, wan jo nit tou "Sport" tou reekenjen sunt.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Internet-Winkele" wäide Websieden apnuumen, wier du wät bestaale koast. Materioal foar Hondwierkere of tou Fääre-Feroarbaidjen heert unner "Wirtskup". Winkele, do hiere Weere fluks an do Ljude ferkoopje, heere unner "Regionoal".
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Komputer" wäide Websieden apnuumen, do sik algemeen mäd kju Technik befoatje. Deerbie gungt dät uum dät Feroarbaidjen fon Doaten, of uk uum ju Betjuudenge deerfon in uus Lieuwend. Komputer-Winkele heere unner "Regionoal" of unner "Internet-Winkele".
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Kultuur" wäide Websieden apnuumen, do der algemeen mäd Kunst tou dwoon hääbe. Deermäd wäide Bielden un Kunstwierke meend, oawers uk Musik, Tjooter un Dons. Un dan heert deer dät wiede Fäild fon ju Literatuur tou.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Näis" wäide Websieden apnuumen, do der mäd dät Fääre-Reeken fon Ättergjuchte tou dwoon häábe. Dät konnen Bleede weese, Radio of Fiersjoon, man uk uur Foarme. Winkele, do der Bleede ferkoopje, heere unner "Regionoal".
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Regionoal" wäide Websieden apnuumen, do der mäd ne Region tou dwoon hääbe. Dät konnen Lounde weese, Ailounde, Stääde of Täärpe. Hier heere uk Sieden fon Winkele tou, wan dät neen "Internet-Winkele" sunt.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Sälskup" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd dät Touhoope-Lieuwjen fon do Ljuude befoatje. Hier gungt dät uur Politik un Oarbaid un Toachte uur dät Lieuwend. Deer heere uk Fereene fon aal Soarten tou, wan do nit tou "Sport" of "Fräitied" tou reekenjen sunt.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Spiele" wäide Websieden apnuumen, do der Spiele mäd Spielräägele anbeträffe. Dät konnen Koarten- of Bräädspiele weese, oawers uk Komputerspiele. Wäkke Spiele heere beeter tou "Sport" of "Fräitied".
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Sport" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd Wädkompe of uk mäd Spoas un Spil befoatje. Sportfereene konnen hier un uk noch unner "Regionoal" iendrain wäide. Winkele foar Sportreewen heere unner "Regionoal" of unner "Internet-Winkele".
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Suundegaid" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd dän Toustand fon do Ljuude befoatje. Hier gungt dät uum Kroankhaide, man uk uum Medizin. Doktere wäide unner "Regionoal" ounmälded.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Touhuus" wäide Websieden apnuumen, do der mäd dät Deegeslieuwend tou dwoon hääbe. Dät Huus un die Tuun heere deertou, man uk, wät me so touhuus häd. Ju Familie un wät do Bäidene so moakje of gjuchtelke Froagen uur dät Woonjen.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Wieten" wäide Websieden apnuumen, wier me Tougong häd tou ju Information sälwen. Dät konnen Woudebouke weese of Koarten, Enzyklopädien of uur gruundlääsend Materioal.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bie "Wietenskup" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd wietenskuppelke Oarbaid befoatje. Dät konnen wietenskuppelke Iengjuchtengen weese of Priwoat-Persoone. Älk Fäk kon hier ounmälded wäide.
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier:
Bai "Wirtskup" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd dät Wirtschaftjen befoatje. Deermäd wäide Sieden meend uur Wirtskup in Algemeenen of uk uur dät Touhoope-Oarbaidjen in ju Wirtskup. Winkele heere hier nit tou, jo heere unner "Regionoal" of unner "Internet-Winkele".
Hier koast du Websieden ounmäldje, do der ap Seeltersk schrieuwen sunt. Websieden ap Hoochdüütsk, do sik befoatje mäd ju Seelter Sproake, heere hier nit häär. Fielicht paasje do hier: