Do kategorii należy zgłaszać czasopisma o tematyce ekologicznej tj. dotyczące relacji między elementami środowiska przyrodniczego Ziemi, w tym także relacji człowiek-przyroda. W ramach zagadnień dotyczących zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego nie mieszczą się często zlepiane z "ekologią" zagadnienia dotyczące sposobów żywienia, anarchizmu, homoseksualizmu, tolerancji, miłości do zwierzątek domowych, wyrobów oraz kolorów "ekologicznych" itp.
Kategoria obejmuje odnośniki do informacji na temat czasopism o tematyce ekologicznej wydawanych w formie tradycyjnej, jak również elektronicznej, w Polsce.
Do kategorii należy zgłaszać czasopisma o tematyce ekologicznej tj. dotyczące relacji między elementami środowiska przyrodniczego Ziemi, w tym także relacji człowiek-przyroda. W ramach zagadnień dotyczących zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego nie mieszczą się często zlepiane z "ekologią" zagadnienia dotyczące sposobów żywienia, anarchizmu, homoseksualizmu, tolerancji, miłości do zwierzątek domowych, wyrobów oraz kolorów "ekologicznych" itp.
Kategoria zawiera strony poświęcone obszarom Natura 2000 lub sieci obszarów Natura 2000. Natura 2000 to sieć obszarów chronionych w Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone jako formy ochrony przyrody w Polsce wraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Obszary Natura 2000 chronią typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt będące szczególnie cennymi i zagrożonymi składnikami różnorodności biologicznej Europy.
Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu ekologii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.
Oddziały terenowe organizacji z treściami regionalnymi na stronach proszę zgłaszać do kategorii regionalnych (chyba, że treści na stronie są wartościowe dla szerokiego grona użytkowników). Podobnie postępować należy ze stronami klas uczniów i roczników studentów.
Instytucje prowadzące działalność edukacyjną w zakresie edukacji ekologicznej (ośrodki edukacji ekologicznej, zielone szkoły itp.)