GÓRNICTWO = przemysł obejmujący ogół czynności niezbędnych do wydobywania z ziemi kopalin użytecznych. Dzieli się na pięć branż:
1) górnictwo węglowe (wydobycie węgla kamiennego i brunatnego);
2) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) górnictwo surowców hutniczych (wydobycie rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu);
4) górnictwo surowców chemicznych (obejmuje głównie wydobycie soli i siarki);
5) górnictwo surowców budowlanych i drogowych (kwarcytów, magnezytów, dolomitów, glin ogniotrwałych i ceramicznych, gipsu, marmuru, żwiru oraz piasku).
SUROWCE CHEMICZNE = sól kamienna, sól potasowo-magnezowa, siarka, baryty
SUROWCE ENERGETYCZNO-CHEMICZNE = węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.
SUROWCE METALICZNE albo HUTNICZE = rudy żelaza, cynku, ołowiu, miedzi, niklu, etc.
SUROWCE SKALNE = granity, bazalty, inne skały magmowe, wapienie, margle, kreda, dolomity, gipsy, anhydryty, iły, gliny, piaskowce, kwarcyty, piaski i żwiry.