In Partnership with AOL Search
 
این شاخه مخصوص همایش‌های مربوط به علم رایانه در سال 2003 می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مخصوص همایش‌های مربوط به علم رایانه در سال 2003 می‌باشد.
این شاخه مخصوص همایش‌های مربوط به علم رایانه در سال 2004 می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مخصوص همایش‌های مربوط به علم رایانه در سال 2004 می‌باشد.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. ضوابط کاربری
آخرین بروزآوری: Monday, October 29, 2007 12:21:49 AM EDT - ویرایش