این شاخه مربوط به صفحات شخصی درباره‌ی برنامه سازی می‌باشد. در صورتیکه صفحه‌ی شخصی شما بصورت تخصصی به بحث درباره‌ی زبان برنامه سازی خاصی می‌پردازد، به شاخه‌ی صفحات شخصی زیر همان زبان برنامه سازی مراجعه کنید.
این شاخه مربوط به صفحات شخصی درباره‌ی برنامه سازی می‌باشد. در صورتیکه صفحه‌ی شخصی شما بصورت تخصصی به بحث درباره‌ی زبان برنامه سازی خاصی می‌پردازد، به شاخه‌ی صفحات شخصی زیر همان زبان برنامه سازی مراجعه کنید. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.