In Partnership with AOL Search
 
این شاخه مخصوص ثبت کنندگان نام‌های دامنه‌ی اینترنتی می‌باشد. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
این شاخه مخصوص ثبت کنندگان نام‌های دامنه‌ی اینترنتی می‌باشد.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. ضوابط کاربری
آخرین بروزآوری: Monday, March 3, 2014 3:12:06 AM EST - ویرایش