O'zbekistonga oid o'zbek tilida axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O'zbekistoning biznes va iqtisodiyoti haqida o'zbek tilida axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O'zbekistonda dam olish va O'zbekistoning sporti haqida o'zbek tilidagi saytlar kategoriyasi.
O‘zbekiston bo'yicha o'zbek tilidagi davlat hokimiyati organlari saytlari.
O'zbekiston ilmi va O'zbekistaning atrof-muhiti haqida o'zbek tilida axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O‘zbekiston bo'yicha o'zbek tilidagi jamiyat va madaniyat haqida saytlar.
O'zbekiston Respublikasining viloyatlari, tumanlari, shaharlari, şaharchalari, qishloqlari, ovullari va Qоrаqаlpоg’istоn Respublikasi bo'yicha axborot beruvchi veb-saytlar.
O'zbekiston uchun o'zbek tilida ob-havo prognozi va meteorologik ma’lumotlar beruvchi saytlar kategoriyasi.
O‘zbekiston uchun o'zbek tilidagi salomatlik va tibbiyot saytlari.
O'zbekiston san’ati haqida o'zbekcha axborot beruvchi va ko'ngil ochish uchun saytlar kategoriyasi.
O‘zbekiston bo'yicha sayohat va turizm haqida o'zbekcha axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O‘zbekiston bo'yicha ta'lim haqida o'zbekcha axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O‘zbekiston bo'yicha o'zbekcha xabar va media saytlari kategoriyasi.
O‘zbekistonga oid xarita va ko'rinish beruvchi o'zbekcha saytlar kategoriyasi.
O‘zbekistonga oid o'zbekcha yo'lko'rsatkich va katalog saytlari kategoriyasi.
O‘zbekiston bo'yicha yo'lovchi tashish transportita haqida o'zbekcha axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.