Wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de levende wezens. Belangrijke vakgebieden zijn: botanie (plantkunde), zoölogie (dierkunde), microbiologie, biochemie, genetica en ecologie.
  • In deze categorie worden alleen Nederlandstalige sites openomen. Engelse sites kunnen worden aangemeld in Science/Biology/; sites in andere talen in de juiste categorie onder World.
  • Sites van organisaties voor natuurbehoud worden hier niet opgenomen, maar dienen te worden aangemeld in Maatschappij/Milieu/Natuur_en_Landschap/.
  • Sites van advies- en onderzoeksbureaus die gericht zijn op de overheid en/of het bedrijfsleven dienen te worden aangemeld in de juiste categorie onder Zakelijk/Advies/
  • Sites van bedrijven die celweefsel of moleculaire processen gebruiken voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en voedingsmiddelen kunnen worden aangemeld in Biotechnologie/
Sites met betrekking tot biotechnologisch onderzoek.
Cryobiologie is de studie van effecten van extreem lage temperaturen op biologische systemen, varierend van hele dieren en planten tot organen en individuele cellen. Tevens worden hier bedrijven opgenomen die zich met onderzoek en opslag van bevroren weefsel voor transplantie en ander gebruik bezig houden.
Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren).

bron: Wikipedia

Bevat links naar faculteiten en opleidingen Biologie in Nederland en België.

Deze categorie is voor websites over specifieke soorten organismen of taxonomische groepen. De structuur is gebaseerd op de taxonomie zoals in gebruik binnen de biologie, waarbij de top-level subcategoriën gevormd worden door de vijf Rijken (Animalia, Fungi, Monera, Plantae, Protista) aangevuld met de Virusen.

Enige taxonomische categoriën zijn bewust weggelaten:

  • wegens onduidelijkheden binnen het vakgebied
  • ter vereenvoudiging van de navigatie
  • ter vereenvoudiging van de editor aktiviteiten

Websites over en voor het onderwijs in de biologie. Van basisonderwijs tot universiteit.
Bekende personen die van belang geweest zijn voor de biologische wetenschap.
Dierkunde