Het christendom is één van de grote wereldreligies, ontstaan vanuit het geloof in Jezus Christus.
Meldt hier a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan die gewijd zijn aan het christendom.
Bevat sites of pagina's met informatie over gezichtspunten die niet (geheel) overeenkomen met de leer van christelijke kerkgenootschappen en gemeenschappen.
Apologetiek is de verdedigingsleer, in dit geval van het christelijk geloof.
Websites met als doel het christelijk geloof te verdedigen.
Websites met informatie over bedevaarten, zowel van aanbieders van reizen als van mensen die op bedevaart gaan, zijn of geweest zijn.
In deze categorie worden de volgende sites opgenomen:
  • Online bijbelvertalingen
  • Informatie over bijbelvertalingen of handschriften
  • Informatie over de Bijbel in het algemeen
  • Leesroosters voor de Bijbel
De aprocriefe cq. deuterokanonieke boeken worden hier ook tot de Bijbel gerekend.
Meld alstublieft in deze categorie alleen sites aan die direct betrekking hebben op de Bijbel.
Dagelijkse praktijk van het christelijk geloof. Praktische aspecten van het leven als een christen.
Meldt hier a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan die gewijd zijn aan het christelijk leven; het leven als een christen.
Bevat websites die algemene informatie bevatten over het Christendom en die gericht zijn op niet-Christenen. Sites die gericht zijn op evangelisatie worden tot deze categorie gerekend.
Hier kunnen sites opgenomen worden die Christelijke conferenties of evenementen betreffen.
Een denominatie is een kerkelijke gezindte of religieuze stroming.
  • Nieuwe sites aanmelden in de categorie van de denominatie waar ze toe behoren.
  • Kerken die niet verbonden zijn aan een kerkgenootschap kunnen worden aangemeld in Gemeenschappen.
  • Organisaties die niet zijn verbonden aan één bepaalde denonimatie worden opgenomen in Organisaties.
  • Sites met informatie over een bepaalde denominatie die ingaat tegen de officiële kerkleer of zich hiertegen afzet dienen te worden aangemeld in Tegengestelde_Meningen.
Christelijke dienstverlening in de breedste zin van het woord, dus zowel geestelijk, psychisch als lichamelijk of materieel.
Sites en pagina's met informatie van/over gemeenschappen die niet zijn verbonden aan een landelijk genootschap of organisatie.
  • Sites van gemeenschappen die zijn verbonden aan een bepaalde organisatie of genootschap dienen te worden aangemeld in Denominaties.
In deze categorie komen websites en/of links aan bod die informatie bevatten over de geschiedenis, ontwikkeling van het christendom vanaf Jezus' geboorte. Informatie over de Bijbel vindt u in de gelijkluidende categorie.
Algemene informatie en/of links over het Christendom.
Categorie voor het brede spectrum van religieuze muziek in het Nederlandse taalgebied. Zoals gospel, hymnen en gregoriaanse zang.
Sites graag aanmelden in de meest geschikte subcategorie. Alleen zeer algemene sites over christelijke muziek worden hier opgenomen.
Christelijke kranten, tijdschriften en andere media.
Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè d.w.z. "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid, verwant met het irenisme. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken). In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of denominaties binnen een religie.

Binnen het Christendom wordt met oecumene meestal het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken bedoeld tussen de verschillende christelijke denominaties, met name tussen de Rooms-katholieke Kerk en de denominaties die door het Schisma van 1054 en de Reformatie zijn ontstaan. [bron: Wikipedia]

Sites die gewijd zijn aan het onderwijzen van het christelijk geloof. Theologie-sites horen thuis in World/Nederlands/Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit/Christendom/Theologie.
Sites van/over algemeen christelijk georiënteerde organisaties.
Sites van/over organisaties die zijn verbonden aan een bepaalde denominatie worden opgenomen in desbetreffende categorie onder Denominaties. Sites van/over organisaties die zich beperken tot een bepaalde plaats of regio worden opgenomen in een categorie onder Regionaal.
Sites van individuele christenen, zoals websites over persoonlijke ervaringen in het geloof. Ook persoonlijke homepages die informatie geven over uiteenlopende christelijke onderwerpen worden hier opgenomen.
Sites die zich afzetten tegen het christendom of tegen bepaalde stromingen of denominaties binnen deze religie.
Sites die tegen een bepaalde denominatie zijn worden altijd hier opgenomen en niet in de categorie voor die denominatie zelf.
De wetenschap over God, het goddelijke en de godsdienst. Deze discipline wordt ook wel Godgeleerdheid genoemd.
Meld hier uitsluitend Nederlandstalige belijdenisgeschriften aan.