Antroposofie is een leer die ontwikkeld is door Rudolf Steiner. Dit klinkt eenvoudiger dan het is, omdat Steiner erg veel geschreven heeft en er weinig mensen zijn die daadwerkelijk alles begrijpen of zelfs gelezen hebben wat hij geschreven heeft. Antroposofie is de afgelopen eeuw vooral een praktische filosofie gebleken. Antroposofen hebben zich ingezet voor Biologisch Dynamische (BD) landbouw, onderwijs (in Nederland de vrijescholen) en bijvoorbeeld psychiatrisch zieken. Dit alles decennia voor dat we deze zaken New Age zijn gaan noemen.
Meldt sites aan die gaan over Rudolf Steiner of over toepassingen van zijn filosofie in de praktijk.

Ook sites van Vrije Scholen worden opgenomen.

Het atheïsme is een visie op de werkelijkheid waarin er niet geloofd wordt in een God en ook niet "dat er iets meer is."
Het Boeddhisme is de leer van Gautama Boeddha. Deze benadrukte onthechting als de manier om het lijden te boven te komen. Boeddhisme is uniek in de zin dat veel mensen die zich Boeddhist noemen, daarnaast een andere godsdienst kunnen hebben. Dit geldt niet alleen in het westen, maar ook in Azië waar het Boeddhisme al eeuwen voet aan de grond heeft.
Geef als titel van de site bij voorkeur de naam van de organisatie op. Als je site niet bij een organisatie hoort, zorg dan dat je titel overeen komt met de titel die ook op de website zelf te zien is. Wees in de omschrijving kort en niet over zelf-complimenteus. Te veel hoofdletters en uitroeptekens halen we weg.
Het christendom is één van de grote wereldreligies, ontstaan vanuit het geloof in Jezus Christus.
Meldt hier a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan die gewijd zijn aan het christendom.
De term gnosticisme (ook wel gnostiek genoemd) is etymologisch afkomstig van het Griekse woord voor kennis, gnosis. Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van verborgen) kennis. Gnosticisme is een verzamelnaam voor een brede waaier aan mystiek-religieuze stromingen die stammen van voor het begin van de huidige jaartelling en een bloei kenden in de 2e en 3e eeuw.
Het Heidendom omvat een groep van godsdiensten. Zowel de herleving als de herontdekking of zelfs nieuw gecreeerde vormen van oude voor-christelijke godsdiensten. Sommige heidenen zijn polytheistisch en geloven in een heel pantheon van goden, geesten en natuurkrachten. Anderen geloven in slechts twee goden of krachten: het mannelijke en het vrouwelijke, ofwel de God en de Godin. Andere zijn monotheistisch.
Sites worden hier toegelaten als ze genoeg inhoud hebben en niet duidelijk in "New Age" of "Esoterisch en Occult" horen.
Hindoeïsme is een woord dat de godsdienst van India lijkt te beschrijven. Er zijn echter in India mensen met allerlei verschillende geloven en gebruiken, die toch allemaal Hindoe zijn en dus onder het Hindoeïsme vallen.
Websites met als onderwerpen yoga, tantra, Hindoe-goden, Krishna etc. worden allemaal toegelaten. Geef als titel van de site dezelfde titel die ook op de site zelf gebruikt wordt. Gebruik niet te veel hoofdletters: alleen de hoofdletters aan het begin van woord blijven staan. Houd je omschrijving kort, en geef vooral aan wat jou site anders maakt dan andere sites.
Het Humanisme is een filosofie of levensbeschouwing die uitgaat van de mens. Alle ethiek en levensdoelen worden daarop gebaseerd en niet op het geloof in een God of iets goddelijks. De mens zelf is het uitgangspunt.
In de huidige tijd gebeurt er veel op het gebied van samenwerking en ontmoeting vanuit verschillende godsdiensten. Dit is een interreligieus proces.
Twee soorten sites worden hier toegelaten. 1) Sites met informatie over organisaties die zich bezig houden met ontmoetingen tussen mensen van verschillende godsdiensten. 2) Sites die teksten en ideeen uit verschillende godsdiensten vergelijken.
De New Age is een naam die gegeven wordt aan het Aquarius-tijdperk. Het lastige hiermee is dat niet precies bekend is wanneer dit tijdperk begonnen is. In de praktijk is de term New Age in gebruik voor spirituele literatuur, cursussen en terminologie die na 1950-60 bekend zijn geworden. De wortels van deze filosofiën liggen eerder, maar informatie daarover is niet in deze categorie te vinden.
Deze categorie is bedoeld voor sites die new age informatie bevatten. Sites over alternatieve geneeswijzen horen thuis in: http://dmoz.org/World/Nederlands/Gezondheid/Alternatieve_Geneeswijzen/
Sites over opleidingen aan Universiteiten horen in deze categorie thuis. Informatie en artikelen van diezelfde universiteiten over religie en/of spiritualiteit hoort thuis onder: World/Nederlands/Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit/Wetenschap
Wijsgerig stelsel dat in de dingen van de natuur slechts onzelfstandige openbaringen of uitvloeisels ziet van een enkele goddelijke zelfstandigheid (Van Dale)
Sites met persoonlijk getinte informatie van een persoon.
Spiritisme is een geloof waarbij mediums contact hebben met de overledenen.
Spirituele, geestelijke en religieuze personen worden ook wel spirituele leraren genoemd.
In deze categorie worden sites opgenomen onafhankelijk van hun religieuze achtergrond. Ze moeten over Jezus Christus gaan.
Theosofie betekent "Goddelijke Wijsheid". Dit wil zeggen dat alles wat vanuit de goddelijke bron komt, onder theosofie valt. Het betekent ook dat alles dat naar die bron leidt onder theosofie valt. Dit is nogal een ruime omschrijving. In de praktijk wordt de term theosofie meestal gebruikt voor ideeën die voortbouwen op H.P. Blavatsky en haar boeken. Verder zijn er verschillende theosofische organisaties. H.P. Blavatsky heeft samen met 17 anderen in 1875 de Theosophical Society opgericht. Een paar jaar na haar dood is deze opgesplitst. Sindsdien zijn er meerdere Theosophical Societies. In Nederland betekent dit dat er meerdere Theosofische Genootschappen zijn en een Theosofische Vereniging.
Sites worden aangenomen als ze over theosofie gaan of van een van de theosofische organisaties zijn.
Vrijmetselarij is religieus en wordt daarom onder Religie vermeld, hoewel ze op zich geen religie is.
Het voorspellen van de toekomst of het inzicht krijgen in een probleem, situatie of jezelf langs mystieke of anderszins bovennatuurlijke weg.
Wetenschap is het grondig onderzoeken van een onderwerp. In geval van deze categorie gaat het dan om het grondig onderzoeken van (een) religie en/of spiritualiteit. Bij dit onderzoek is controle en theorie-vorming belangrijk. Wetenschap wordt doorgaans aan de universiteit bedreven.
De sites moeten informatie bevatten op wetenschappelijk (universitair) niveau of het ontwikkelen hiervan als doel hebben. Sites van universiteiten die daarnaast geen wetenschappelijke informatie bevatten, horen onder: World/Nederlands/Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit/Onderwijs