Menselijke interacties met de wereld om ons heen, gedachten, speculaties en aspiraties over de wereld waarin we leven.
Hier worden uitsluitend Nederlandstalige sites opgenomen met maatschappelijke inhoud die past in één van de ondergelegen categorieën. Sites met als doel producten of diensten via internet te verkopen horen bij World/Nederlands/Webwinkelen te worden aangemeld, en webpagina''s die vooral interesant zijn voor een locale doelgroep bij World/Nederlands/Regionaal.
Actiegroepen benadrukken harde actie. Zij steunen een kant van een controversieel onderwerp of zijn hier juist tegen.
Deze categorie hoort alleen sites te bevatten die beschrijven "wat je kan doen", politiek gezien - actie die men kan ondernemen, of die ondernomen is. Een site die primair informeert over een onderwerp, hoort te worden aangemeld bij: Maatschappij/Vraagstukken. Een site over een specifieke politieke groepering of ideologie, of die zich richt op overheids acties, moet worden aangemeld bij Maatschappij/Politiek.
Bij buurtbemiddeling worden de problemen tussen buurtbewoners aangepakt door middel van inschakeling van vrijwilligers in de buurt, die vooraf getraind zijn in conflictbemiddeling. Als voordeel van buurtbemiddeling wordt gezien, dat problemen tussen buren minder snel escaleren. Na een experimentele start in enkele Nederlandse gemeenten wordt deze methode nu verspreid over het hele land toegepast.
Websites met onderwerpen rond dood en doodgaan.
Hier horen sites thuis die een persoon of personen gedenken die zijn overleden.
In deze categorie vindt men verwijzingen naar websites van, voor en over (autochtone en allochtone) bevolkingsgroepen die een specifieke etnisch-culturele positie innemen.
In deze categorie kunt u websites plaatsen die betrekking hebben op de Antilliaanse gemeenschap.
Feestdagen omvatten nationale en culturele herdenkingsdagen en feestdagen, maar ook andere speciale gebeurtenissen zoals verjaardagen.
Websites in deze categorie behandelen feestdagen vanuit een algemeen perspectief. Sites over een specifieke feestdag horen in de bijbehorende subcategorie. Sites gemaakt voor kinderen horen in: Kids_and_Teens/International/Nederlands/Mens_en_Maatschappij/Feestdagen/ Websites die zich richten op religieuze aspecten van feestdagen horen onder de desbetreffende godsdienst thuis: Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit/
Filantropie: Het geven van geld, goederen of arbeid zonder dat daar een tegenprestatie voor verwacht wordt.
Deze categorie bevat alleen sites die over goede doelen in het algemeen gaan. Sites van goede doelen zelf worden geplaatst in categorieën waarop het doel betrekking heeft.
Filosofie, een combinatie van de Griekse woorden philo (liefde) en sophia (wijsheid), houdt zich bezig met rationeel onderzoek naar waarheden, kennis, existentiële vraagstukken en (menselijk) handelen. Filosofie wordt traditioneel ingedeeld in 4 hoofdstromingen. Metafysica is op zoek naar de ultieme eigenschappen van de werkelijkheid. Kennisleer of epistemologie is het onderzoek naar de bronnen en het onstaan van kennis. De ethiek houdt zich bezig met moraal en rechtvaardigheid. De esthetiek tenslotte bestudeert de kunstzinnigheid en schoonheid. Hedendaags is deze traditionele indeling echter minder gebruikelijk.
Deze categorie is bedoeld voor Nederlandstalige sites met filosofische verhandelingen. Meld U sites die over Theologische of New-Age filosofieën gaan liever aan in de corresponderende categorie binnen World/Nederlands/Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit .
Traditionele volkscultuurverschijnselen, gebruiken en overleveringen en de studie van dergelijke gebruiken.
Wanneer het bij de geboorte vastgestelde geslacht niet overeenstemt met het geslacht zoals iemand dat zelf beleeft.
 
Als u een site aanmeldt over een familie gebruik dan als titel de familienaam. De beschrijving moet in het kort (max. 30 woorden) voor een andere genealoog weergeven wat er te vinden is.
Websites over de geschiedenis van een bepaalde regio horen in deze categorie of een subcategorie hiervan.
Nederlandstalige sites over homo- en biseksualiteit. Noot van de redacteur: Hoewel sites met expliciete inhoud (porno) hier niet worden opgenomen, kun je bij een onderwerp als (homo- en bi)seksualiteit de seksualiteit niet buitensluiten. Er wordt de nodige zorg aan besteed, maar u kunt op sommige plaatsen een foto voor een volwassen publiek tegenkomen. De afweging van de redacteur hierbij is, dat de inhoud van de betreffende site relevante informatie verstrekt in het kader van The Open Directory en niet specifiek gericht is op (het aan de man brengen van) expliciete inhoud.
Let op: sites met "expliciete" afbeeldingen worden hier niet opgenomen.
Informatieve Nederlandstalige sites over de gewapende Nederlandse en Belgische Krijgsmacht (Marine, Lucht- en Landmacht).
Manier waarop iemand in maatschappelijk opzicht leeft. Overzicht van bewust gekozen alternatieve leefstijlen, gemeenschappen gericht op verandering van de bestaande orde en specifieke gewoonten.
Mensen in al hun verschijningsvormen.
ALLEEN persoonlijke pagina''s horen in deze categorie. Weest u alstublieft zo vriendelijk om uw site bij de meest geschikte categorie aan te melden. Zoek bijvoorbeeld eerst even naar het onderwerp waar uw site over gaat.
Informatieve sites over milieu en sites van organisaties die zich ermee bezig houden. De term milieu wordt hier breed geïnterpreteerd: van emissies tot landschap.
Adviesbureaus, leveranciers en andere bedrijven die een bijdrage leveren aan duurzaam bouwen kunnen hun site aanmelden onder World: Nederlands: Zakelijk: Bouw.
Over criminelen, criminele activiteiten en misdaadbestrijding.
Maatschappelijke organisaties zoals stichtingen en verenigingen, voor zover deze niet onder één van de andere categorieën kunnen worden ingedeeld.
Regionaal georiënteerde sites worden hier niet geaccepteerd. Deze kunt u aanmelden in World: Nederlands: Regionaal onder de plaats of provincie waar de organisatie werkzaam is.
In het leven zijn er zaken die niet op de gewone manier verklaarbaar zijn. Helderziendheid, UFO's en dergelijke vallen onder de paranormale verschijnselen.
Gebruik de feitelijke titel van de site. Maak een korte omschrijving, ± 25 woorden, waarin de actuele inhoud van de site wordt omschreven. Gebruik geen persoonlijke voornaamwoorden in de omschrijving (wij, onze, ons). Het heeft geen zin om reclameuitdrukkingen te gebruiken (Wij zijn de beste!, De laagste prijs!, Tel uit je winst!). Alle marketingtaal wordt verwijderd. "Mirror"-sites of sites die verwijzen naar een andere site zullen niet worden opgenomen. Alleen de echte URL wordt geplaatst. "Affiliate" (partner)sites, of sites die een opsomming geven van affiliate links, zonder originele inhoud zullen niet worden opgenomen.
Politiek is het geheel van beginselen en regels van bestuur en het beleid van een regering.
In deze categorie (en de subcategorieën) horen algemene sites over politiek. Dit kan over de Europese politiek zijn maar ook sites die uitleg/informatie geven over een politieke stroming.

De categorie Maatschappij/Politiek beperkt zich tot ideologie en politiek, in het algemeen. Als deze alleen op een specifiek land van toepassing zijn, worden ze in een regionale categorie geplaatst. Dit zelfde geldt voor sites over specifieke kandidaten en campagnes:
België
Nederland
Voor andere regionale takken zie:
Nederlands/Regionaal/

Activiteiten als demonstreren en andere acties worden geplaatst onder Maatschappij/Activisme/ terwijl onderwijsactiviteiten, informatie en werving over specifieke onderwerpen geplaatst worden onder Maatschappij/Vraagstukken/.

Deze categorie bevat Nederlandstalige sites over recht.
Hier worden geen bedrijven opgenomen zoals advocatenkantoren en notarissen. Plaats deze in World/Nederlands/ Regionaal/Nederland/Bedrijven_en_Economie/Juridisch .
In deze categorie worden sites opgenomen die betrekking hebben op intermenselijke relaties.
 • Sites van winkels in Bruidsmode, Huwelijksfotografen en andere lokale bedrijfsmatige activiteiten rond het huwelijk niet hier aanmelden maar in de juiste plaatselijke categorie
 • Informatieve sites over de menselijke seksualiteit.
  Erotisch getinte sites worden hier niet opgenomen. Zie hiervoor de Adult-categorie.
  Tegencultuur - Cultuur van bijzondere groepen, met van de gevestigde cultuur afwijkende normen en doelstellingen.
  Hier een overzicht van sites gewijd aan Maatschappij en Toekomst. En Futurologie: Het tegenovergestelde van geschiedenis is toekomstkunde: de wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoeken van de toekomst. Toekomstkunde wordt vaak bedreven door overheden en bedrijven in het kader van strategische beleidsvorming.
  Meld a.u.b. alleen Nederlandstalige sites aan.
  Informatie over en reacties op problemen in de samenleving (plaatselijk, nationaal en internationaal).
  Deze categorie bevat informatieve sites en sites van organisaties zoals gespecialiseerde opvangorganisaties.