Rojname, Kovar, Tv, Radyo û malperên li ser Mijara Nûçe û Medya
Li vê kategorîyê tenê dikare TV û Radyo werin qeydkirin.
Di vê beşê de kovar û e-kovarên ramanî, fikrî, felsefî, çandî û hunerî tên birêzkirin. Yên naveroka wan siyasî di vir de nayên bicihkirin.
Nûçeyên li gor mijarê xwe, teknolojî, çand, hûner, spor, zanist û aborî.
Malperên têkildarî sektora medya û çêkirin û weşandina nûçeyan.
Televîzyon û Radyoyên Kurdan
Li vê kategorîyê tenê dikare TV û Radyo werin qeydkirin.
Rojname ew e ku heftiyê zêdeyî carekê tê nûkirin.
Di vê kategoriyê de rojnameyên ku li ser kaxezê û yên li ser netê tên wesandin cî digrin.
Televîzyonên Kurdan
Li vê kategorîyê tenê dikare Televîzyonên Kurdan werin qeydkirin.