ಗಣಕ ಯಂತ್ರ. itrans: kampyuTar ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳು.
ಗಣಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಅಂತರಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ
(Computer Science) ಗಣಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತು ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಣಗಳು
ಗಣಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
(software) ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
(Hardware) ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ...