ಕನ್ನಡ

ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಣಗಳು


Kannada is the majority language of the Indian state of Karnataka, spoken by about 40 million people. The Kannada language category in the Open Directory uses Unicode (UTF-8) fonts. Users will need to ensure that Kannada Unicode fonts are present and in use on their computer. On older operating systems without a rendering method for displaying Indic fonts, these may still not display correctly, though they may be readable.
saMdarbha gramthagaLa bhaMDaara Reference
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ. itrans: kampyuTar ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳು.
ಗಣಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
kale
samaaje