ગુજરાતી ભાષામાં બનાવેલી વિજ્ઞાન (science) ને લગતી વેબસાઈટો માટે આ શ્રેણી છે.
ગુજરાતી ભાષામાં બનાવેલી વિજ્ઞાન (science) ને લગતી વેબસાઈટો માટે આ શ્રેણી છે.
આ શ્રેણી ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાનને લગતા સામાયિકો માટે છે.