ગુજરાતી ભાષામાં બનાવેલી રમતગમત (sports and games) ને લગતી વેબસાઈટો માટે આ શ્રેણી છે.
ગુજરાતી ભાષામાં બનાવેલી રમતગમત (sports and games) ને લગતી વેબસાઈટો માટે આ શ્રેણી છે.