Ιστοσελίδες που αφορούν τη φαρμακευτική επιστήμη.
Ιστοσελίδες με αποκλειστικά εμπορικό περιεχόμενο, καταχωρούνται στις αντίστοιχες κατηγορίες επιχειρήσεων.