Ιστοσελίδες σχετικές με υγεία ζώων.
Αντικείμενο πρέπει να είναι η παρουσίαση επιστημονικών πληροφοριών και ενημέρωσης. Ιστοσελίδες με αποκλειστικά εμπορικό περιεχόμενο πρέπει να καταχωρούνται σε άλλες σχετικές κατηγορίες.