Esta categoría é únicamente para aqueles recursos en Galego que teñan que ver coa historia. A descrición do recurso ten que ser en galego, breve e debe resumilos contidos das súas páxinas ou o proposito das mesmas.
Todo recurso en outro idioma quen non sexa galego e que teña que ver con historia debe ser enviado a súa categoría correspondente.
Todo recurso en otro idioma que no sea español y que tenga que ver con historia debe ser enviado a su categoría correspondiente.
Resources related to history in languages other than Galician must be submitted under its corresponding category.