Inclou les pàgines que ajuden els docents a preparar i impartir les classes de la seva matèria específica.
Una web constitueix un recurs docent de Ciències Experimentals si verifica algun dels següents punts: 1. S''exposa algun tipus de contingut científic de forma simplificada i adaptada a un determinat tipus d''alumnat, en particular ESO i Batxillerat. Diríem que la pàgina web actua com a font d''informació alternativa a les tradicionals (llibre de text, apunts, etc) 2. Si es mostra el treball desenvolupat per un determinat grup d''alumnes mitjançant un conjunt de recursos didàctics preparats pels professors. Aquestes pàgines són especialment interesants, doncs suposen una font d''informació molt valuosa pels següents motius: a. Mostren de manera explícita o implícita la metodologia i recursos didàctics utilitzats pels professors. b. Mostren quins continguts es poden treballar amb alumnes d''unes determinades característiques (edat, entorn social, etc.) c. Mostren a quin nivell s''han pogut tractar els continguts.
recursos per a l'ensenyament de les arts: arquitectura, arts plàstiques, teatre i literatura.
Un apartat de recursos docents per a Ciències Experimentals serveix per a proporcionar informació al professorat útil per a la preparació del material curricular d'una determinada unitat didàctica, crèdit, matèria, assignatura d'alguna Ciència Experimental.
Una web constitueix un recurs docent de Ciències Experimentals si verifica algun dels següents punts: 1. S''exposa algun tipus de contingut científic de forma simplificada i adaptada a un determinat tipus d''alumnat, en particular ESO i Batxillerat. Diríem que la pàgina web actua com a font d''informació alternativa a les tradicionals (llibre de text, apunts, etc) 2. Si es mostra el treball desenvolupat per un determinat grup d''alumnes mitjançant un conjunt de recursos didàctics preparats pels professors. Aquestes pàgines són especialment interesants, doncs suposen una font d''informació molt valuosa pels següents motius: a. Mostren de manera explícita o implícita la metodologia i recursos didàctics utilitzats pels professors. b. Mostren quins continguts es poden treballar amb alumnes d''unes determinades característiques (edat, entorn social, etc.) c. Mostren a quin nivell s''han pogut tractar els continguts.
enllaços a pàgines sobre l'ensenyament de l'economia
enllaços a pàgines de recursos per a ser utilitzats en la docència de l'esport.
enllaços a llocs web que ofereixen serveis i recursos per a activitats escolars fora dels centres educatius o per a activitats extra-escolars.
Recursos docents per a l'ensenyament de la filosofia.
Recursos per a l'etapa d'educació infantil i preescolar.
recursos educatius per a l'ensenyament de les llengües
recursos per a l'ensenyament d eles matemàtiques
recursos educatius per a la psicopedagogia
recursos educatius per a l'ensenyament de la tecnologia i la informàtica