Webwerwe in Afrikaans of deels in Afrikaans.
Lê enige webwerwe wat in Afrikaans of deels in Afrikaans is, hier vir insluiting voor. Probeer die geskikste kategorie vir jou werf vind. Jou werf kan ook net één keer in World/Afrikaans (subkategorieë ingesluit) gelys word - kies dus van meet af die geskikste kategorie.
Afrikaanse kommersiële besighede. Die webwerf moet in Afrikaans of deels in Afrikaans wees. Die besigheid sélf hoef nie enigsins Afrikaans te wees nie.
Webwerwe wat produkte aanlyn verkoop, hoort in World/Afrikaans/Inkopies .
Afrikaanse webwerwe oor gesondheid en verwante sake. Die webwerf moet in Afrikaans of deels in Afrikaans wees.
Afrikaanse werwe waarop 'n mens inkopies kan doen. Die webwerf moet in Afrikaans of deels in Afrikaans wees. Die produkte moet vermeld wees en 'n mens moet dit aanlyn kan koop of bestel.
Webwerwe waarvan die produkte nie aanlyn gekoop kan word nie, hoort in World/Afrikaans/Besigheid .
Alle kunsvorme. Flieks, televisie, beeldende kunste, video, fotografie, teater, radio, ens.
Enige Afrikaanse webwerf oor enige kunsvorm. Geen pornografie nie.
Enige Afrikaanse nuusverwante sake.
Meld liewers ''n werf aan by een van die subkategorieë. Elke subkategorie het ''n deeglike beskrywing om jou te help.
Enige Suid-Afrikaanse geskiedenis webbladsye in Afrikaans.