Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech. Obvykle bývá vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Gordon (1947): „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovní osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ni se podílející jedince.“ Zde je pojem subkultura pojat jako jakékoliv společenství lidí, charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. T. H. Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl. Subkultury svou povahou, výrazně kritickým postojem vůči státnímu uspořádání nabývají často povahy kontrakultury. [použito definice serveru varianty.cz]
Stránku přidávejte vždy jen jednou.