Tato kategorie slouží pro umísťování webů se společenským obsahem. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

(z lat. activus = „činný, aktivní“) označuje intenzivní prosazování určitých cílů z přesvědčení, z osobní motivace v nejrůznějších oblastech společenského života.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato kategorie obsahuje stránky zabývající se alternativními životními styly, stránky uměle vytvořených komunit a odlišných stylů žití a života.
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Kategorie pro etnické skupiny, jejich zájmy a informace o nich.
Vždy, prosím, přidávejte jen jednu stránku.
Filozofie (řecky φιλοσοφια, složenina ze slov φιλώ (filó) miluji, objímám, líbám a σοφία (sofía) moudrost), je láska k moudrosti, v antice souhrn veškerého vědění, dnes věda o kladení si otázek o smyslu života, možnostech poznání, podstatě světa a vesmíru apod. (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie.)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Lidová kultura ve všech směrech. Hudba, tanec, zvyky, soubory a sdružení.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
V této kategorii jsou uveřejněny stránky obsahující informace o gay-komunitě, bisexuálech a lesbičkách. Erotické servery hledejte v jiné části našeho katalogového serveru. Své weby sem můžete zařadit, pokud jsou v češtině (kódování windows-1250).
Stránky zadávejte jen jednou. Tato kategorie neobsahuje erotické stránky.
Tato kategorie slouží pro umísťování webů se obsahem věnovaným rodokmenům a genealogii. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky.
Vkládejte, prosím, pouze stránky, které se věnují tomuto oboru. Ostatní stránky mohou být smazány.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Tato kategorie se věnuje kriminálním a kriminalistickým aspektům sexuality. Zde se schází práce humanitárních organizací, příběhy svědků, stejně jako zprávy policejních útvarů.
Nezasílejte na tuto kategorii žádný pornografický materiál, materiál věnující se BDSM, nebo materiál který se nezabývá se sexualitou v jejim společenském, kriminalistickém a nebo psychologickém kontextu.
Lidi, tak jak jsou. Muži, ženy, mládež a jejich stránky, problémy a zájmy.
Prosíme pouze o jednu stránku do jedné kategorie.
Tato kategorie slouží pro umísťování webů s náboženským a mytologickým obsahem. Pro některá větší náboženství jsou zřízeny speciální kategorie. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Především přijměte poděkování za pomoc při budování ODP, lidsky editovaného adresáře, jehož cílem je poskytnout uživatelům Internetu přehledný výčet toho nejlepšího, co se na síti k danému tématu nachází. K zajištění tohoto cíle je nezbytné přijmout a dodržovat určitá pravidla a zásady. To je úkolem editorů každé kategorie. Proto si dříve než odešlete formulář s Vámi doporučeným odkazem, přečtete následující řádky. ODP si zakládá na své selektivitě. Nárok na vložení odkazu tedy mají obsahově bohaté stránky poskytující relevantní informace o tématu kategorie, a to bez ohledu na úhel pohledu (rozmanitost nazírání je naopak přínosem). Před odesláním odkazu zvažte, je-li tato kategorie opravdu tou nejvhodnější. Snažte se použít nejužší možnou kategorii. Např. stránky s argumenty pro existenci Boha a vskříšeni Ježíše Krista vložte do sekce „Křesťanství“ (nejužší možná kategorie), nikoli do sekce „Náboženství“. Tuto kategorii použijte pro stránky, které nelze do podkategorií zařadit. Jde mj. o stránky náboženství, která dosud nemají vlastní kategorii. Stránky týkající se křesťanských vyznání bez vlastní kategorie zařazujte do „Křesťanství. Nadpis Nechť je stručný a výstižný. Může to být název instituce nebo domény (pokud tato dostatečně odráží obsah stránek) nebo tématu, kterým se stránky zabývají. Vyhněte se používání zkratek Vaší instituce. Plný název bude sloužit rychlé orientaci i pro neznalého uživatele a jejich vysvětlení v popisu by zbytečně zabíralo místo, které lze vhodněji využít pro relevantnější typ informací. V nadpisech nepoužívejte fráze jako „Vítejte…“, Homepage“, Domovská stránka“ Jsou nadbytečné aeditor by je musel vymazat. Popis Nechť je zároveň stručný, výstižný a vyčerpávající. Používejte přirozené věty, mohou být i eliptické, ale zásadně zakončujte tečkami. Snažte se o co nejkonkrétnější informace o obsahu, např formou výčttu. Informace typu: „Vše, co byst měli vědět…“ nebo „Pro všechny zájemce…“ jsou mlhavé. Dejte výčet konkrétních otázek a témat Vašich stránek, v případě instituce výčet aktivit, o nichž na stránkách informujete. Používejte neosobních forem: „instituce se zabývá“ a nikoli “Zabýváme se“. Rovněž nelze používat hlášení typu: „Nejlepší…“, „pravá cesta…“. Rozhodování o kvalitě a správnosti je na uživateli a zmínky tohoto typu by musely být vymazány. Text popisu bývá standartně 2 – 3 řádkový, důležitá je jeho stručnost, výstižnost a vyčerpávajícnost.
Tato kategorie slouží pro umísťování webů nestátních organizací. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Stránky obsahující otázky paranormálních jevů, UFO či záhad.
Každou stránku navrhujte jen jednou, děkujeme.
Politika je umění reformovat společnost skrze veřejnost. Politiku uskutečňujeme zejména pomocí politických stran.
Kategorie je věnovaná politické ideologii a praktickému politikaření, např. volebním a legislativním aktivitám jako jsou kampaně, lobbying atd. Ostatní stránky zakládejte do příslušných podkategorií.
Tato kategorie shromažďuje odkazy na stránky spojené s právem včetně právních firem, informacích o právních předpisech, právních dokumentech, publikacích a technologiích a dalších službách právnického charakteru.
Umísťujte vždy jen 1 odkaz do příslušné podkategorie.
Tato kategorie obsahuje stránky zabývající se problematikou společenských, životních a politických otázek.
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

V této kategorii jsou uveřejněny stránky obsahující informace o lidské sexualitě. Erotické servery hledejte v jiné části našeho katalogového serveru. Své weby sem můžete zařadit, pokud jsou v češtině (kódování windows-1250).
Tato kategorie slouzi spolecenskym aspektum BDSM a patricne komunite. Nikoliv pouze jako sberna pornografickych materialu. Kdo chce submitovat ryze pornograficky material, muze se orientovat zde: http://dmoz.org/Adult/Image_Galleries/
Tato kategorie obsahuje stránky o filantropii - lidumilství, dobročinnosti, dobrovolnictví, charitách a nadacích.
Zadávejte stránky jen jednou a pouze do jedné, nejbližší, podkategorie.
Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech. Obvykle bývá vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Gordon (1947): „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovní osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ni se podílející jedince.“ Zde je pojem subkultura pojat jako jakékoliv společenství lidí, charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. T. H. Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl. Subkultury svou povahou, výrazně kritickým postojem vůči státnímu uspořádání nabývají často povahy kontrakultury. [použito definice serveru varianty.cz]
Stránku přidávejte vždy jen jednou.
Stránky zařazené v této kategorii představují svátky a tradice z obecného pohledu, tedy fotografie, důvody oslav, diskuse nad těmito svátky, atd.
Prosím, odkaz na každou stránku zasílejte jen jednou do příslušné podkategorie.
Tato kategorie slouží pro umísťování webů státních institucí. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Používejte prosím předepsaný tvar odkazu: Zkratka - Plný_název_instituce. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Kategorie obsahuje obecné informace o armádě. Stránky zaměřené na armádu nebo vojsko konkrétního místa jsou uvedeny v Regionech.
Přidávejte, prosím, každý odkaz jen jednou.
Stránky o vztazích, lásce, přátelství a romantice. Stránky s erotickým materiálem pro dospělé, zadávejte do kategorie Adult/World/Czech
Odkaz zařaďte pouze do jedné kategorie.
Stránky zabývající se problematikou, pomocí a dalšími odkazy pro handicapované.
Každou stránku navrhujte jen jednou.