Tato kategorie slouží pro umísťování webů se společenským obsahem. Lze používat diakritiku, ovšem pouze v normě WINDOWS-1250. Redaktoři kategorie jsou vypsáni na konci stránky. Upozornění: Všechny odkazy jsou nejprve ručně ověřeny, proto se neobjeví ihned, ale zhruba do jednoho týdne. Buďte tedy trpěliví, za což vám předem děkujeme. :-)
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

(z lat. activus = ?inn, aktivn퓩 ozna?uje intenzivnosazovᮭ ur?itch cz p?esv?d?en osobntivace v nejr?zn?joblastech spole?ensk騯 ivota.
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou.
Tato kategorie obsahuje str᮫y zabvajse alternativnivotnstyly, str᮫y um?le vytvo?ench komunit a odlinch styl? itivota.
Prosza?azujte jen str᮫y v ?etin? a v souladu s obsahem kategorie, a kad頳tr᮫y vdy jen jednou.

Podle nᳬedujh propozic m?ete snadno p?idat str᮫u: Najd?te si co nejblitegorii. Vypl?te URL (webovou adresu) a sou?asn nấv strᮥk. P?idejte krᴫ popisek toho, co str᮫y nyn obsahujvyvarujte se z᪭en "jᬠmy, nae..." a rovn? vraz? jako "nejlepkv?l, b᪥?n, mrkn?te..." atd. Nakonec ᤯st odelete.

Kategorie pro etnick頳kupiny, jejich z᪭y a informace o nich.
Vdy, prosp?idᶥjte jen jednu str᮫u.
Filozofie (?ecky ?????????, sloenina ze slov ???? (fil頭iluji, obj, l a ????? (sofmoudrost), je lᳫa k moudrosti, v antice souhrn veker騯 v?d?nnes v?da o kladen otấk o smyslu ivota, monostech poznᮭ, podstat? sv?ta a vesmapod. (Z Wikipedie, otev?en頥ncyklopedie.)
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou.
Lidovᠫultura ve vech sm?rech. Hudba, tanec, zvyky, soubory a sdruen
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou.
Tato kategorie slouo umvᮭ web? se obsahem v?novanm rodokmen?m a genealogii. Lze pou diakritiku, ovem pouze v norm? WINDOWS-1250. Redakto?i kategorie jsou vypsᮩ na konci str᮫y.
Vklᤥjte, prospouze str᮫y, kter頳e v?nujmuto oboru. Ostatnr᮫y mohou bt smaz᮹.
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou.
Tato kategorie se v?nuje kriminᬮ kriminalistickm aspekt?m sexuality. Zde se schậ prᣥ humanitᲮorganizac?y sv?dk?, stejn? jako zprᶹ policejntvar?.
Nezaste na tuto kategorii ᤮ pornografick materiᬬ materiᬠv?nujse BDSM, nebo materiᬠkter se nezabvᠳe sexualitou v jejim spole?ensk魬 kriminalistick魠a nebo psychologick魠kontextu.

Lid

Lidi, tak jak jsou. Mui, eny, mlᤥ a jejich str᮫y, probl魹 a z᪭y.
Prospouze o jednu str᮫u do jedn頫ategorie.
Tato kategorie slouo umvᮭ web? s n᢯enskm a mytologickm obsahem. Pro n?kterᠶ?tboenstvou z?y speciᬮtegorie. Lze pou diakritiku, ovem pouze v norm? WINDOWS-1250. Redakto?i kategorie jsou vypsᮩ na konci str᮫y. Upozorn?nechny odkazy jsou nejprve ru?n? ov??eny, proto se neobjevned, ale zhruba do jednoho tdne. Bu?te tedy trp?liva co v᭠p?edem d?kujeme. :-)
P?edev?ijm?te pod?kovᮭ za pomoc p?i budovᮭ ODP, lidsky editovan騯 adresῥ, jeho c je poskytnout uivatel?m Internetu p?ehledn v?et toho nejlep co se na sk dan魵 t魡tu nachậ. K zajit?nhoto cje nezbytn頰?ijmout a dodrovat ur?itᠰravidla a z᳡dy. To je kolem editor? kad頫ategorie. Proto si d?ne odelete formulῠs V᭩ doporu?enm odkazem, p?e?tete nᳬeduj?ᤫy. ODP si zaklᤡ na sv頳elektivit?. NᲯk na vloenkazu tedy majsahov? bohat頳tr᮫y poskytujrelevantnformace o t魡tu kategorie, a to bez ohledu na hel pohledu (rozmanitost naz naopak p?em). P?ed odeslᮭm odkazu zvate, je-li tato kategorie opravdu tou nejvhodn?jnate se pouejunou kategorii. Nap?. str᮫y s argumenty pro existenci Boha a vsk?횥ni Je횥 Krista vlote do sekce K?es?anstv퓠(nejunᠫategorie), nikoli do sekce N᢯enstv퓮 Tuto kategorii pouijte pro str᮫y, kter頮elze do podkategori?adit. Jde mj. o str᮫y n᢯enstvterᠤosud nemajastntegorii. Str᮫y tkajse k?es?anskch vyznᮭ bez vlastntegorie za?azujte do K?es?anstv Nadpis Nech? je stru?n a vstin. M?e to bt nấv instituce nebo dom鮹 (pokud tato dostate?n? odrឭ obsah strᮥk) nebo t魡tu, kterm se str᮫y zabvajyhn?te se pouratek Vastituce. Pln nấv bude slouit rychl頯rientaci i pro neznal騯 uivatele a jejich vysv?tlenpopisu by zbyte?n? zabo m, kter頬ze vhodn?ji vyuro relevantn?jp informac V nadpisech nepoute frấ jako Vte, Homepage, Domovskᠳtr᮫a Jsou nadbyte?n頡editor by je musel vymazat. Popis Nech? je zᲯve? stru?n, vstin a vy?erpᶡj Poute p?irozen頶?ty, mohou bt i eliptick鬠ale z᳡dn? zakon?ujte te?kami. Snate se o co nejkonkr鴮?jformace o obsahu, nap? formou v?ttu. Informace typu: Ve, co byst m?li v?d?t nebo Pro vechny z᪥mce jsou mlhav鮠Dejte v?et konkr鴮otấk a t魡t Vaich strᮥk, v p?? instituce v?et aktivit, o nich na str᮫ᣨ informujete. Poute neosobnforem: instituce se zabvᓠa nikoli Zabv᭥ se. Rovn? nelze pou hlᚥnpu: Nejlep텓, pravᠣesta. Rozhodovᮭ o kvalit? a sprᶮosti je na uivateli a zm tohoto typu by musely bt vymaz᮹. Text popisu bvᠳtandartn? 2 3 ?ᤫov, d?leitᠪe jeho stru?nost, vstinost a vy?erpᶡjst.
Tato kategorie slouo umvᮭ web? nestᴮorganizacze pou diakritiku, ovem pouze v norm? WINDOWS-1250. Redakto?i kategorie jsou vypsᮩ na konci str᮫y. Upozorn?nechny odkazy jsou nejprve ru?n? ov??eny, proto se neobjevned, ale zhruba do jednoho tdne. Bu?te tedy trp?liva co v᭠p?edem d?kujeme. :-)
Str᮫y obsahujotẫy paranormᬮjev?, UFO ?i zᨡd.
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou, d?kujeme.
Politika je um?nformovat spole?nost skrze ve?ejnost. Politiku uskute??ujeme zejm鮡 pomoclitickch stran.
Kategorie je v?novanᠰolitick頩deologii a praktick魵 politika?enap?. volebn legislativnktivit᭠jako jsou kampan?, lobbying atd. Ostatnr᮫y zaklᤥjte do p?nch podkategori
Tato kategorie shroma?uje odkazy na str᮫y spojen頳 prᶥm v?etn? prᶮfirem, informaco prᶮp?edpisech, prᶮdokumentech, publikaca technologia dalslubᣨ prᶮick騯 charakteru.
Umjte vdy jen 1 odkaz do p?n頰odkategorie.
Tato kategorie obsahuje str᮫y zabvajse problematikou spole?enskch, ivotna politickch otấk.
Prosza?azujte jen str᮫y v ?etin? a v souladu s obsahem kategorie, a kad頳tr᮫y vdy jen jednou.

Podle nᳬedujh propozic m?ete snadno p?idat str᮫u: Najd?te si co nejblitegorii. Vypl?te URL (webovou adresu) a sou?asn nấv strᮥk. P?idejte krᴫ popisek toho, co str᮫y nyn obsahujvyvarujte se z᪭en "jᬠmy, nae..." a rovn? vraz? jako "nejlepkv?l, b᪥?n, mrkn?te..." atd. Nakonec ᤯st odelete.

Tato kategorie obsahuje str᮫y o filantropii - lidumilstvobro?innosti, dobrovolnictvharitᣨ a nadac
Zadᶥjte str᮫y jen jednou a pouze do jedn鬠nejbliodkategorie.
P?esnᠤefinice pojmu subkultura zatebyla vytvo?ena. Pojem byl poprv頰ouit ve 40. letech. Obvykle bvᠶymezovᮠpro ozna?enl?tegorie uvnit? irltury. Gordon (1947): pododd?lenrodnltury, sloen頺 kombinace sociᬮ? situa?nsloek, jako je t? status, etnick p?vod, m?stsk頮ebo venkovnnn᢯enskᠰ?nost, kter頴vo?ou kombinacngujjednotu, je integra?n? upev?uje na ni se podjedince. Zde je pojem subkultura pojat jako jak髯liv spole?enstvdharakterizovan頵r?itmi spole?nmi znaky uvnit? vycelku. T. H. Holmes (1988) stru?n? a vstin? subkulturu definuje jako skupinu, kterᠪe sou?᳴rltury, ale mᠳv頯dlin頮ormy, hodnoty a ivotnyl. Subkultury svou povahou, vrazn? kritickm postojem v??i stᴮuspo?ᤡnbvajsto povahy kontrakultury. [pouito definice serveru varianty.cz]
Str᮫u p?idᶥjte vdy jen jednou.
Str᮫y za?azen頶 t鴯 kategorii p?edstavujᴫy a tradice z obecn騯 pohledu, tedy fotografie, d?vody oslav, diskuse nad t?mito svᴫy, atd.
Prosodkaz na kadou str᮫u zaste jen jednou do p?n頰odkategorie.
Tato kategorie slouo umvᮭ web? stᴮinstitucze pou diakritiku, ovem pouze v norm? WINDOWS-1250. Redakto?i kategorie jsou vypsᮩ na konci str᮫y. Poute pros?edepsan tvar odkazu: Zkratka - Pln_nấv_instituce. Upozorn?nechny odkazy jsou nejprve ru?n? ov??eny, proto se neobjevned, ale zhruba do jednoho tdne. Bu?te tedy trp?liva co v᭠p?edem d?kujeme. :-)
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou.
Kategorie obsahuje obecn頩nformace o arm᤿. Str᮫y zam??en頮a armᤵ nebo vojsko konkr鴮m jsou uvedeny v Regionech.
P?idᶥjte, proskad odkaz jen jednou.
Str᮫y o vztaz l᳣e, p?ᴥlstvromantice. Str᮫y s erotickm materiᬥm pro dosp?l鬠zadᶥjte do kategorie Adult/World/Czech
Odkaz za?a?te pouze do jedn頫ategorie.
Str᮫y zabvajse problematikou, pomocdalodkazy pro handicapovan鮠
Kadou str᮫u navrhujte jen jednou.